Zásady ochrany

osobních údajů

Shrnutí:

Toto jsou hlavní zásady ochrany osobních údajů, které vysvětlují, jak používáme osobní údaje, které shromažďujeme o jednotlivcích.

sobní údaje jsou informace o vás a dalších osobách.

Než nám poskytnete osobní informace o nějaké jiné osobě, informujte danou osobu o těchto zásadách ochrany osobních údajů a (pokud je to možné) získejte její svolení k tomu, aby s námi své osobní údaje sdílela.

Podrobně:

Slovní spojení osobní údaje používáme k popisu informací o vás a ostatních osobách (například o vašem partnerovi nebo jiných členech vaší rodiny), které vás nebo tyto osoby mohou identifikovat.

Naším cílem je zodpovědné a bezpečné zacházení s osobními údaji, vyvažování přínosů činností, jako je výzkum a analýza dat, abychom zlepšili naše produkty a poskytování služeb, s našimi dalšími závazky, včetně spravedlnosti, transparentnosti a nediskriminace.

Toto jsou hlavní zásady ochrany osobních údajů, které popisují, jak používáme osobní údaje, které shromažďujeme jako součást našich obchodních činností.

Tyto zásady ochrany osobních údajů budou doplněny dalšími oznámeními o ochraně osobních údajů přizpůsobenými našim konkrétním vztahům s vámi, a to v případech, kde je to užitečné pro poskytnutí úplného obrazu o tom, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje.

Osobní údaje jsou získávány z různých zdrojů, včetně:

 • formulářů žádostí, návrhů a reklamací a dalších formulářů;
 • telefonních hovorů, e-mailů, schůzek a dalších sdělení;
 • poskytovatelů služeb, zprostředkovatelů a zástupců, vyšetřovatelů pojistných událostí, svědků, zdravotnických odborníků, úřadů vydávajících řidičské průkazy a registrujících vozidla, agentur pro hodnocení úvěruschopnosti, vašeho zaměstnavatele a dalších třetích stran;
 • těchto webových stránek (dále jen webové stránky);
 • softwarových aplikací, které jsme zpřístupnili na počítačích, chytrých telefonech a dalších mobilních zařízeních (dále jen aplikace); a
 • našich stránek na sociálních sítích, dalšího obsahu sociálních sítí, nástrojů a aplikací (dále jen obsah sociálních sítí).

V těchto zásadách ochrany soukromí odkazujeme na webové stránky, aplikace a obsah sociálních sítí společně jako na Služby elektronických komunikací AIG.

Pokud není uvedeno jinak, Služby elektronických komunikací AIG nejsou určeny pro použití osobami mladšími osmnácti (18) let a žádáme vás, abyste v případě, že jste mladší 18 let, neposkytovali osobní údaje prostřednictvím digitálních služeb AIG.

Osobní údaje nám mohou být poskytnuty přímo vámi nebo třetí stranou. Například nám může poskytnout vaše osobní údaje pojistník, abyste mohli využít jeho pojistku.

Upozornění:

Před poskytnutím osobních údajů o jiné osobě musíte (pokud se nedohodneme jinak): (a) informovat danou osobu o obsahu těchto zásad ochrany osobních údajů a ostatních platných oznámeních o ochraně osobních údajů, které vám byly poskytnuty; a (b) získat jejich svolení (pokud je to možné), aby s námi sdíleli své osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a dalšími platnými oznámeními o ochraně osobních údajů.

Shrnutí:

 • To, jaké osobní údaje shromažďujeme a uchováváme, závisí na našem vztahu s vámi.
 • Často se jedná o informace související s:
 • kontaktními údaji;
 • identifikačními údaji;
 • správou vaší pojistky nebo pojistného nároku (které mohou zahrnovat lékařské nebo zdravotní informace);
 • finančními informacemi a informacemi o účtech;
 • marketingovými preferencemi;
 • Službami elektronických komunikací AIG.

Podrobně:

To, jaké osobní údaje shromažďujeme a uchováváme o vás a jiných osobách, se liší v závislosti na našem vztahu, včetně typu komunikace mezi námi a produktů a služeb, které poskytujeme. Budeme o vás uchovávat různé typy osobních údajů, pokud jste pojistník nebo osoba uplatňující nárok nebo jste se dotázali na naše služby, ve srovnání s tím, kdy máte prospěch z pojistného krytí v rámci pojistky uzavřené jiným pojistníkem (například jste pojištěni v rámci firemní pojistky vašeho zaměstnavatele).

Stejně tak budeme uchovávat různé osobní údaje, pokud jste obchodním pojišťovacím makléřem nebo jmenovaným zástupcem, svědkem nebo jinou osobou se vztahem k našemu podnikání.

Vzhledem k tomu, že podnikáme v oblasti poskytování pojištění, likvidace pojistných událostí, asistence a souvisejících služeb, osobní údaje, které uchováváme a zpracováváme v závislosti na našem vztahu, zahrnují:

Typy osobních údajů

Příklady

 

1.     Kontaktní údaje

Jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo.

2.     Všeobecné informace

Pohlaví, manželský a rodinný stav, datum a místo narození a fyzické dispozice (dle okolností).

3.     Informace o vzdělání a zaměstnání

Základní informace o vzdělání, podrobnosti o zaměstnavateli a historii zaměstnání, schopnosti a zkušenosti, profesní oprávnění, členství a sdružení.

4.     Informace o pojištění a pojistných událostech

Čísla pojistky a pojistných událostí, vztah k pojistníkovi, pojištěnému, osobě uplatňující nárok nebo jiné relevantní osobě, datum a příčina škody na majetku, ztráta nebo krádež, zranění, postižení nebo úmrtí, záznamy o činnosti (například záznamy o dopravních přestupcích) a další informace týkající se vydání pojistky, posouzení pojistných nároků a vypořádání. U pojištění odpovědnosti tyto informace zahrnují podrobnosti o sporu, pojistném nároku nebo řízení, které se týkají vás.

5.     Identifikační čísla vydaná státními orgány nebo jinými úřady

Číslo sociálního zabezpečení nebo číslo zdravotního pojištění, číslo pasu, daňové identifikační číslo, číslo řidičského průkazu nebo jiné identifikační číslo vydané státními orgány.

6.     Finanční informace a informace o účtech

Číslo platební karty (kreditní či debetní), číslo bankovního účtu nebo číslo jiného finančního účtu a údaje o bankovních účtech, úvěrová historie, úvěruschopnost a bonita, majetek, příjmy a další finanční informace, přihlašovací údaje k účtu a hesla pro přístup k pojistce, pojistnému nároku a dalším účtům a k službám elektronických komunikací AIG.

7.     Zdraví a zdravotní stav

Současný nebo dřívější zdravotní stav, fyzický či psychický, informace o zranění nebo postižení, lékařská diagnóza, provedené lékařské zákroky a poskytnutá léčba, osobní návyky (např. kouření či konzumace alkoholu), informace o předpisech a anamnéza.

8.     Další citlivé informace

Informace o vašem náboženském přesvědčení, etnickém původu, politických názorech nebo členství v odborových organizacích (např. pokud žádáte o pojištění prostřednictvím marketingového partnera, který vystupuje jako třetí osoba a působí jako profesionální, obchodní, náboženská, komunitní či politická organizace), sexuálním životě a orientaci nebo o genetických nebo biometrických údajích.

Dále nám mohou být sděleny informace o vašich záznamech v trestním rejstříku nebo o vaší historii občanských soudních sporů (např. v rámci prevence, odhalování a vyšetřování podvodů).

Informace dobrovolně poskytnuté přímo vámi (např. pokud vyjádříte preference ohledně léčby založené na náboženském přesvědčení) (pokud jsou shromažďovány v souladu s platnými právními předpisy).

9.  Telefonní záznamy

Záznamy telefonních hovorů s našimi zástupci a zákaznickými centry.

10.  Fotografie a videozáznamy

Obrazové záznamy (včetně fotografií a obrázků) nebo videozáznamy pořízené v souvislosti s našimi pojišťovacími nebo jinými obchodními činnostmi, včetně posouzení pojistných nároků, správy a vypořádání, projednávání sporů nebo pro jiné relevantní účely tak, jak to umožňuje zákon, jakož i kamerové záznamy zachycené zařízeními v prostorách naší společnosti.

11.  Informace sloužící k odhalování, vyšetřování nebo k prevenci trestné činnosti, např. podvodů a praní špinavých peněz

Pojistitelé běžně shromažďují, uchovávají a sdílejí informace o svých předchozích jednáních s pojistníky a osobami uplatňujícími nárok za účelem odhalování, vyšetřování a předcházení podvodům, praní špinavých peněz a dalším trestným činnostem.

12.  Informace, které nám umožňují poskytovat produkty a služby

Umístění a označení pojištěného majetku (např. adresa nemovitosti, registrační značka nebo identifikační číslo vozidla), cestovní plány, věkové kategorie osob, které chcete pojistit, údaje o pojišťovaném riziku, historie předchozích škodných či pojistných událostí a příčiny pojistných událostí, vaše postavení vedoucího pracovníka nebo ředitele společnosti, nebo společníka nebo jiné vlastnické podíly či manažerská účast v organizaci, historie sporů, občanskoprávních nebo trestních řízení nebo formálního vyšetřování týkajícího se vás, a informace o dalších pojištěních, která využíváte.

13.  Marketingové preference, marketingové činnosti a zpětná vazba od zákazníků

Marketingové preference, informace vztahující se k soutěžím, losování či jiným formám podpory prodeje nebo odpovědi v dobrovolném průzkumu spokojenosti zákazníků.

Kvůli zlepšení marketingové komunikace můžeme shromažďovat informace o vaší interakci a odpovědích v rámci marketingové komunikace.

14.  Informace o činnostech online

Pokud používáte Služby elektronických komunikací AIG, obdržíme vaše osobní údaje, včetně identifikace vašeho účtu na sociální síti a profilového obrázku, vaší IP adresy a dalších online identifikátorů (pokud jsou osobními údaji) a jiných osobních údajů, které nám poskytnete online.

Pokud zvolíte možnost připojit svůj účet na sociální síti provozované jiným provozovatelem sociální sítě ke svému účtu zřízenému u jakékoli ze Služeb elektronických komunikací AIG, mohou být osobní údaje z vašeho účtu na sociální síti sdíleny s námi a mohou zahrnovat i osobní údaje uvedené na vašem profilu na sociální síti nebo na profilech vašich přátel a dalších osob, s nimiž jste na sociální síti propojeni.

15.  Doplňkové informace z jiných zdrojů

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme my a naši poskytovatelé služeb doplnit o informace získané z jiných zdrojů (například se jedná o veřejně dostupné informace z online služeb sociálních sítí a z dalších informačních zdrojů, z komerčních informačních zdrojů třetích stran a o informace pocházející od našich společností ve skupině a obchodních partnerů). Všechny tyto doplňkové informace použijeme v souladu s platnými právními předpisy (včetně případného získání souhlasu).

Shrnutí:

Osobní údaje používáme k různým účelům podle našeho vztahu s vámi.

Mezi hlavní účely patří:

 • poskytování pojištění a dalších služeb a související posouzení a rozhodování (automatizované i neautomatizované)
 • správa pojistných událostí
 • komunikace s vámi
 • získávání zpětné vazby a řešení stížností
 • odhalování, vyšetřování nebo prevence trestné činnosti
 • řízení, rozvoj a zlepšování našeho podnikání, kvality produktů a služeb (včetně využití analýzy dat)
 • inzerce a nabízení našich služeb.

Podrobně:

Osobní údaje používáme v rámci provozování naší podnikatelské činnosti. Účely, za jakými používáme vaše osobní údaje, se liší v závislosti na našem vztahu k vám, který se odráží také v druhu komunikace mezi námi a v poskytovaných službách. Osobní údaje budeme používat za různými účely, pokud jste pojistník, pojištěný nebo osoba uplatňující nárok podle pojistné smlouvy, obchodní pojišťovací makléř nebo jmenovaný zástupce, svědek nebo jiná osoba se vztahem k našemu podnikání.

Osobní údaje používáme především za následujícími účely: 

A. Komunikace s vámi a jinými osobami.

B. Při šetření a rozhodování (automatizované i neautomatizované, včetně profilování osob) týkající se: (i) poskytování a podmínek pojištění a (ii) vypořádání pojistných plnění a poskytování asistence a dalších služeb.

C. Poskytování pojištění, nároků a asistenčních služeb a dalších produktů a služeb, které nabízíme, včetně posouzení nároků, řízení, vypořádání a řešení sporů.

D. Zhodnocení, jaké platební kalendáře jsou pro vás vhodné, a zpracování plateb pojistného a jiných plateb.

E. Zlepšování kvality našich produktů a služeb, provádění školení personálu a zajišťování bezpečnosti informací (např. můžeme zaznamenávat či monitorovat telefonní hovory).

F. Prevence, odhalování a vyšetřování trestné činnosti, včetně podvodů a praní špinavých peněz a sledování a řízení dalších obchodních rizik.

G. Provádění výzkumu a analýzy dat, včetně analýzy naší zákaznické základny a dalších osob, jejichž osobní informace shromažďujeme, provádění průzkumu trhu, včetně průzkumů spokojenosti zákazníků a posuzování rizik, kterým čelí naše podnikání, v souladu s platnými právními předpisy (včetně případného získání souhlasu).

H. Poskytování marketingových informací dle preferencí, které jste nám sdělili (marketingové informace se mohou týkat produktů a služeb nabízených našimi externími partnery v souladu s preferencemi, které jste uvedli). Můžeme provádět marketingové aktivity podle vašich preferencí pomocí e-mailu, SMS a dalších typů textových zpráv, pošty nebo telefonicky.

I. Umožnění vaší účasti v soutěžích, losování a podobných propagačních akcích a správa těchto činností. Tyto činnosti se řídí dalšími podmínkami, které budou obsahovat dodatečné informace o tom, jak používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje, kde je užitečné, abychom vám poskytli úplný obraz o tom, jak shromažďujeme a používáme osobní informace, proto vám doporučujeme, abyste se i s těmito podmínkami podrobně seznámili.

J. Personalizace využívání Služeb elektronických komunikací AIG nebo externích webových stránek prostřednictvím uvádění informací a reklam, které odpovídají vašim potřebám, identifikace vaší osoby ve vztahu k osobám, kterým prostřednictvím Služeb elektronických komunikací AIG zasíláte zprávy a usnadnění sdílení na sociálních sítích.

K. Správa našich obchodních operací a IT infrastruktury v souladu s našimi interními zásadami a postupy, včetně zásad a postupů, které se týkají financí a účetnictví, fakturace a inkasa, IT systémů, dat a hostingu webových stránek, analýzy dat, zajištění chodu provozu, správy záznamů, dokumentů a tisku a auditů.

L. Řešení stížností, zpětné vazby a dotazů a vyřizování žádostí o přístup k údajům nebo o jejich opravu, nebo výkon jiných práv týkajících se osobních údajů.

M. Dodržování platných právních a regulačních povinností (včetně zákonů a předpisů platných mimo zemi vašeho trvalého pobytu), např. zákonů a předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz, sankcí a proti terorismu, řádná účast v soudním řízení a dodržování soudních příkazů, vyřizování požadavků veřejnosti a orgánů státní správy (včetně orgánů působících mimo zemi vašeho trvalého pobytu),

N. Zřízení, vymáhání a ochrana zákonných práv k ochraně našeho podnikání či podnikání kterékoli společnosti naší skupiny nebo kteréhokoli z našich obchodních partnerů, dále pak našich práv, našeho soukromí, naší bezpečnosti či našeho majetku a práv, soukromí, bezpečnosti či majetku společností naší skupiny, vás nebo jiných osob či třetích stran, prosazování našich obchodních podmínek a snaha o využití dostupných nápravných opatření či omezení naší škody.

Následující tabulka shrnuje typy osobních údajů použitých v případě potřeby v souvislosti s každým hlavním účelem popsaným výše. Osobní údaje budou zpracovány pouze pro tyto účely, pokud to dovolují příslušné zákony.

Shrnutí:

Osobní údaje můžeme použít k odhalování, vyšetřování a prevenci podvodů, což může zahrnovat sdílení osobních informací s jinými pojišťovnami a orgány činnými v trestním řízení.

Podrobně:

Jsme odhodláni odhalovat podvody a předcházet jim i jiné finanční trestné činnosti. Tento závazek bereme velice vážně a pro tento účel využíváme osobní údaje mnoha způsoby.

Například, pokud je to relevantní pro náš vztah k vám (a pokud to dovolují platné zákony):

 • předložíme vaše osobní údaje (včetně podrobností o jakýchkoli nárocích, které učiníte, například údaje o újmě na zdraví) tak, aby se objevily v registrech pojistných událostí, které jsou sdíleny mezi různými poskytovateli pojištění;
 • při posuzování pojistné události budeme v registrech vyhledávat předchozí pojistné události; a
 • budeme sdílet vaše osobní údaje s dalšími pojišťovnami a orgány činnými v trestním řízení.

Další podrobnosti naleznete v části „S kým sdílíme osobní údaje?“ nebo nás kontaktujte pomocí níže uvedených kontaktů (viz část „Na koho se obrátit ohledně vašich osobních údajů?“ níže).

Shrnutí:

Někdy používáme automatizované nástroje pro rozhodování (tj. kdy se rozhodování neúčastní žádná osoba).

Tyto nástroje používáme obvykle tehdy, když se o vás činí jednoznačná rozhodnutí (například při vyřizování určitých pojistných nároků a lékařských vyšetření).

Pokud je tomu tak, poskytneme vám více informací, abyste pochopili, o co se jedná.

Podrobně:

Někdy jsou v rámci našich obchodních operací o vás prováděna rozhodnutí pomocí automatizovaného počítačového softwaru a systémů. Tato rozhodnutí nezahrnují lidský zásah a software a systémy používají předdefinované logické programování a kritéria pro rozhodnutí a posouzení toho, jak s vámi budeme jednat v souvislosti s poskytováním služeb.

Někdy například používáme automatizované rozhodování jako součást procesu:

 • rozhodování o tom, zda by nárok z cestovního pojištění měl být uhrazen podle požadavku (například pokud jsou vašimi poskytnutými odpověďmi splněna předepsaná kritéria, bude nárok zaplacen automaticky bez potřeby dalšího lidského zásahu); nebo
 • identifikace známých a již existujících zdravotních stavů v souvislosti s naším cestovním pojištěním, abychom se rozhodli, zda a za jakých podmínek vám můžeme nabídnout pojištění.

Poskytneme vám další informace týkající se jakýchkoli automatizovaných procesů rozhodování před okamžikem, kdy chceme tímto způsobem rozhodnout, nebo v tomto okamžiku. Máte právo, aby se na vás za určitých okolností nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno pouze na automatizovaném zpracování. Další informace o tomto právu naleznete v části „Jaká jsou vaše práva ohledně osobních údajů?“ níže.

Shrnutí:

Společnosti skupiny AIG nesou odpovědnost za péči o osobní údaje, které shromažďujeme, uchováváme a používáme.

Podrobně:

Skupina AIG zahrnuje mnoho společností, mimo jiné například mateřskou společnost AIG American International Group, Inc., AIG Europe S.A. (AESA) a pobočky AESA v evropských zemích, Laya Healthcare Limited a AIG Life Limited.

Každá společnost skupiny AIG, která zpracovává vaše osobní údaje, odpovídá za dohled nad nimi v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, s našimi interními standardy a postupy a požadavky zákonů o ochraně údajů.

Váš vztah s námi určí, které z našich společností ve skupině mají přístup k vašim osobním údajům a zpracovávají je a které z našich společností ve skupině jsou správci údajů, kteří jsou zodpovědní za vaše osobní informace. Seznam hlavních společností skupiny AIG, které jsou správci údajů, je k dispozici zde www.aig.com/datacontrollers Obvykle, pokud jste individuální pojistník, společnost skupiny AIG, která uzavírá vaši pojistku, bude hlavní společností zodpovědnou za vaše osobní údaje a správcem údajů. V závislosti na našem vztahu k vám poskytneme další informace v dodatečném oznámení o ochraně soukromí, které je přizpůsobeno našemu vztahu.

Pro přesnější informace o konkrétních společnostech nebo společnostech skupiny AIG, které mají přístup k vašim osobním údajům a jsou za ně odpovědné (včetně totožnosti příslušných společností AIG, kteří jsou správci údajů pro vaše osobní údaje), nás prosím kontaktujte pomocí níže uvedených kontaktů (viz část „Na koho se obrátit ohledně vašich osobních údajů?“ níže).

Vaše údaje můžeme sdílet i s třetími stranami (viz část „S kým sdílíme osobní údaje?“). Tyto třetí strany převezmou podle zákona o ochraně údajů určitou odpovědnost za péči o osobní informace, které obdrží od nás.

Shrnutí:

Osobní údaje mohou být sdíleny mezi společnostmi skupiny AIG a jinými třetími stranami, včetně:

 • dalších pojišťovacích a distribučních subjektů;
 • poskytovatelů služeb;
 • příjemců vámi sdílených informací na sociálních sítích;
 • orgánů státní správy;
 • třetích osob účastnících se soudního řízení.

Podrobně:

V souvislosti s výše popsanými účely (viz část „Jak používáme osobní údaje?“ výše) někdy musíme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami (to může zahrnovat třetí strany, které nám sdělují osobní údaje a my jim sdělujeme osobní údaje).

Tyto třetí strany mohou zahrnovat:

Typ třetí strany

 

Příklady

Společnosti naší skupiny

Patříme do skupiny společností American International Group, Inc. AIG má společnosti ve skupině po celém světě, a to jak v Evropě, tak mimo ni (například v USA). Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími společnostmi skupiny (mimo jiné pro administrativní účely účetnictví).

Seznam hlavních společností skupiny AIG je k dispozici zde www.aig.com/datacontrollers

Další pojišťovací a distribuční subjekty

Tam, kde to povolují platné právní předpisy, může společnost AIG osobní údaje zpřístupnit také třetím osobám, např. jiným pojišťovnám, zajišťovnám, pojišťovacím a zajišťovacím makléřům a jiným zprostředkovatelům a agentům, jmenovaným zástupcům, distributorům, partnerům v oblasti affinity marketingu a finančním institucím, společnostem obchodujícím s cennými papíry a dalším obchodním partnerům. 

Naši poskytovatelé služeb

Poskytovatelé služeb vystupující jako externí třetí osoby, např. lékaři, odborníci na bezpečnost, účetní, pojistní matematici, auditoři, znalci, právníci a další externí odborní poradci, poskytovatelé cestovní a lékařské asistence, poskytovatelé služeb zákaznického centra, poskytovatelé IT systémů, podpory a hostingových služeb, poskytovatelé tiskových, reklamních a marketingových služeb a poskytovatelé průzkumů a analýz trhu, banky a finanční instituce spravující naše účty, správci pojistných událostí vystupující jako třetí osoby, poskytovatelé správy dokumentů a záznamů, vyšetřovatelé a likvidátoři pojistných událostí, stavební poradci, technici, inspektoři, poradci poroty, překladatelé a podobní dodavatelé a poskytovatelé externích služeb vystupující jako třetí osoby, kteří nám pomáhají při výkonu podnikatelské činnosti. 

Příjemci vámi sdílených informací na sociálních sítích

Vaši přátelé a další osoby, s nimiž jste spojeni prostřednictvím účtů na sociální síti, jiní uživatelé webových stránek a provozovatel vašeho účtu na sociální síti mohou obdržet vaše osobní údaje v souvislosti s vámi uskutečňovaným sdílením informací na sociální síti (například pokud propojíte svůj účet na jiné sociální síti s vaším účtem u Služeb elektronických komunikací AIG nebo se přihlásíte vašemu účtu u Služeb elektronických komunikací AIG prostřednictvím vašeho účtu na jiné sociální síti. Propojením svého účtu u Služeb elektronických komunikací AIG se svým účtem na jiné sociální síti nám udělujete oprávnění sdílet takto získané informace s provozovatelem vašeho účtu na jiné sociální síti a potvrzujete, že jste srozuměni se skutečností, že použití námi sdílených osobních údajů se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů provozovatele této jiné služby. Pokud si nepřejete, aby vaše osobní údaje byly sdíleny s ostatními uživateli nebo s provozovatelem vašeho účtu na jiné sociální síti, nepropojujte prosím svůj účet na jiné sociální síti se svým účtem u Služeb elektronických komunikací AIG a nesdílejte informace prostřednictvím Služeb elektronických komunikací AIG.

Orgány státní správy a třetí osoby účastnící se soudního řízení

Osobní údaje můžeme sdílet i s: (a) orgány státní správy či jinými veřejnými orgány (mimo jiné s kompenzačními zaměstnaneckými výbory, soudy, regulačními orgány, donucovacími orgány, daňovými úřady a orgány činnými v trestním řízení) a (b) účastníky soudních řízení působícími jako třetí osoby a jejich účetními, auditory, právními zástupci a dalšími poradci a zástupci, pokud jsme přesvědčeni, že je to nutné nebo vhodné.

Ostatní třetí strany

Osobní údaje jsme dále oprávněni sdílet s příjemci plateb, poskytovateli služeb v případě mimořádných událostí (hasičské, policejní a lékařské pohotovostní služby), maloobchodníky, sítěmi, organizacemi a poskytovateli lékařských služeb, dopravními společnostmi, rejstříky dlužníků, úvěrovými registry a dalšími osobami souvisejícími s případem, který je předmětem pojistné události, dále pak s aktuálními i potenciálními kupujícími nebo jinými osobami při jakémkoli současném či navrhovaném případu reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiné transakce týkající se celé naší společnosti, jejího majetku či cenných papírů (tj. akcií) nebo jejich části.

Pokud to umožňují platné právní předpisy, mohou být osobní údaje (včetně podrobností o újmě na zdraví) uvedeny i v registrech pojistných událostí a sdíleny s jinými pojistiteli. Při zpracovávání pojistné události můžeme v těchto registrech vyhledávat za účelem odhalování, vyšetřování nebo prevence trestné činnosti.

Pokud využíváte pojistku nebo dohodu o poskytování služeb se společností AIG jiné strany (například smlouva uzavřená vaším zaměstnavatelem), osobní informace týkající se správy této pojistné smlouvy nebo služby mohou být sdíleny s touto jinou stranou.

Osobní údaje můžete sdílet také vy, a to na internetových fórech, chatu, stránkách s profilem, blozích a v rámci dalších Služeb elektronických komunikací AIG, kde můžete zveřejňovat informace a materiály (včetně obsahu našich sociálních sítí bez jakéhokoliv omezení). Vezměte prosím na vědomí, že veškeré informace, které prostřednictvím těchto služeb zveřejníte či oznámíte, se stávají informacemi veřejnými, a mohou tak být dostupné návštěvníkům a uživatelům Služeb elektronických komunikací AIG i široké veřejnosti. Žádáme vás proto, abyste při rozhodování o zveřejnění vašich osobních údajů nebo jiných informací prostřednictvím Služeb elektronických komunikací AIG dbali vysoké opatrnosti.

Shrnutí:

Osobní údaje můžeme zpracovávat v rámci vaší země i mezinárodně.

To může zahrnovat přenos osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Při přenosu údajů mimo EHP podnikáme další kroky k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

Podrobně:

Vzhledem ke globální povaze našeho podnikání budou na základě výše uvedených důvodů (viz část nazvaná „Jak používáme osobní údaje?“) a v závislosti na povaze našeho vztahu k vám osobní údaje předávány osobám nacházejícím se v jiných zemích (např. ve Spojených státech amerických, Číně, Mexiku, Malajsii, na Filipínách, Bermudách a v dalších zemích s odlišnými předpisy o ochraně údajů než v zemi vašeho trvalého pobytu, včetně zemí, u nichž nebylo Evropskou komisí zjištěno, zda pro osobní údaje poskytují adekvátní ochranu).

Osobní údaje můžeme například předávat z důvodu zpracování mezinárodních pojistných událostí z oblasti cestovního pojištění či z důvodu poskytování lékařských asistenčních služeb v případech, kdy se nacházíte v zahraničí. Mezinárodní předávání osobních údajů můžeme dále realizovat ve vztahu ke společnostem naší skupiny, poskytovatelům služeb, obchodním partnerům, orgánům státní či veřejné správy a dalším třetím stranám.

Při uskutečňování těchto převodů budeme podnikat kroky k tomu, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou odpovídajícím způsobem chráněny a přenášeny v souladu s požadavky zákonů o ochraně osobních údajů.

To obecně zahrnuje použití dohod o přenosu údajů ve formě schválené Evropskou komisí a povolené podle článku 46 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) (příslušný zákon o ochraně údajů). Neexistuje-li žádná dohoda o přenosu údajů, můžeme jako zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních informací převedených mimo EHP použít jiné mechanismy uznané GDPR (například americký štít na ochranu soukromí nebo jakýkoli rámec, který jej nahrazuje).

Pro další informace o těchto přenosech a žádosti i podrobnosti o ochranných opatřeních, která jsou k dispozici, nás prosím kontaktujte pomocí níže uvedených kontaktů (viz část „Na koho se obrátit ohledně vašich osobních údajů?“).

Shrnutí:

Zabezpečení informací je pro nás nesmírně důležité.

Zavedli jsme technická a fyzická bezpečnostní opatření, abychom uchovávali osobní informace v bezpečí a zabezpečené.

Pokud se navzdory našemu úsilí domníváte, že osobní údaje již nejsou v bezpečí, oznamte nám to, abychom mohli jakýkoli bezpečnostní problém vyřešit.

Podrobně:

Společnost AIG využívá vhodná technická, fyzická, právní a organizační opatření v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, aby zajistila bezpečnost osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že většina osobních údajů, které uchováváme, je uložena elektronicky, zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření v oblasti IT, abychom zajistili bezpečné uchovávání těchto osobních údajů. Můžeme například používat antivirové ochranné systémy, brány firewall a technologie šifrování dat. V našich prostorách máme zavedené takové postupy, abychom uchovávali veškeré záznamy v tištěné podobě v bezpečí. Také pořádáme pravidelná školení našich zaměstnanců o ochraně údajů a bezpečnosti informací.

Pokud společnost AIG pověří shromažďováním nebo jiným zpracováváním osobních údajů třetí stranu (včetně našich poskytovatelů služeb) naším jménem, tato třetí strana bude pečlivě vybrána a budeme vyžadovat, aby používala vhodná bezpečnostní opatření k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů.

U žádného datového přenosu prostřednictvím internetu ani žádného systému ukládání dat nelze bohužel zaručit 100% bezpečnost. Máte-li důvod se domnívat, že vaše komunikace s námi již není bezpečná (např. pokud nabudete dojmu, že bezpečnost jakýchkoli osobních údajů, které jste nám svěřili, byla ohrožena), neprodleně nás, prosím, na tuto skutečnost upozorněte (viz část „Na koho se obrátit ohledně vašich osobních údajů?“ níže.)

Shrnutí:

Abychom dodrželi právní předpisy, musíme vám oznámit právní odůvodnění používání vašich osobních údajů. Právní odůvodnění závisí na účelu použití vašich osobních údajů, ale obvykle se bude mít za to, že je v našem oprávněném zájmu, nebo bude potřeba váš souhlas.

Podrobně:

Zákony o ochraně údajů usilují o to, aby byl způsob používání osobních údajů spravedlivý.

Abychom dodrželi právní předpisy, musíme vám oznámit právní odůvodnění používání vašich osobních údajů.

Ačkoli právní předpisy poskytují několik právních odůvodnění, v následující tabulce jsou popsána hlavní právní odůvodnění, která se vztahují na naše účely použití osobních údajů.

Možná od nás bude požadováno, abychom získali vaše osobní údaje, abychom vyhověli platným zákonným požadavkům, a některé osobní údaje mohou být nutné k tomu, abychom mohli splnit podmínky naší smlouvy s vámi (nebo někým jiným), nebo při přípravě uzavření smlouvy s vámi (nebo s někým jiným). Můžeme vás o tom informovat v okamžiku, kdy od vás obdržíme osobní informace. Pokud nám za těchto okolností neposkytnete příslušné osobní údaje, možná nebudeme schopni poskytnout vám naše produkty nebo služby. Pokud si přejete více informací, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktů (viz část „Na koho se obrátit ohledně vašich osobních údajů?“ níže).

Citlivé zvláštní kategorie osobních údajů

U citlivějších zvláštních kategorií osobních údajů se budeme spoléhat na:

 • vašeho souhlasu; nebo
 • jedno nebo více dalších právních odůvodnění uvedených v tabulce níže a obvykle jedno z následujících dvou dodatečných odůvodnění (mohou však být k dispozici další právní odůvodnění):

o    použití je nezbytné pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků, nebo kdykoli soudní úřady jednají v rámci svých justičních pravomocí (například když soud vydá soudní příkaz požadující zpracování osobních údajů); nebo

o    použití je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, lékařské diagnostiky nebo poskytování zdravotní či sociální péče nebo léčby.

Mezi tyto citlivější zvláštní kategorie osobních údajů patří osobní informace odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jednoznačného určení totožnosti fyzické osoby, údajů týkajících se zdraví nebo údajů týkajících se sexuálního života nebo sexuální orientace jednotlivce.

V zemi, ve které se nacházíte, mohou být k dispozici další právní odůvodnění, a my se o tato odůvodnění také můžeme čas od času opírat.

Zpracování osobních údajů týkajících se odsouzení za trestný čin a trestných činů podléhá požadavkům platných právních předpisů.

V případech, kdy spoléháme na naše oprávněné obchodní zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, abychom zdůvodnili účely použití vašich osobních údajů, tyto oprávněné zájmy budou uvedeny v dodatečném oznámení o ochraně osobních údajů (které bude přizpůsobeno našim vztahům k vám, když to bude užitečné k tomu, abychom vám poskytli úplný obrázek o tom, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje), avšak v každém případě budou naše oprávněné zájmy obvykle:

 • provozování našich obchodních činností a cílů nebo činností a cílů třetí strany (například přímým marketingem);
 • dodržování platných právních a regulačních povinností a jakýchkoli pokynů, norem a kodexů chování (například ověřování spolehlivosti nebo odhalování, vyšetřování a předcházení podvodům nebo praní špinavých peněz jiným způsobem);
 • zlepšování a rozvoj našich obchodních operací a nabídek služeb nebo služeb třetí strany;
 • ochrana našeho podnikání, akcionářů, zaměstnanců a zákazníků nebo třetích stran (například zajišťování bezpečnosti IT sítě a informací, vymáhání nároků, včetně vymáhání pohledávek); a
 • analýza konkurence na trhu pro naše služby (například prováděním průzkumu, včetně průzkumu trhu).

Je možné, že budeme muset shromažďovat, používat a zveřejňovat osobní údaje v souvislosti se záležitostmi důležitého veřejného zájmu, například při dodržování našich povinností vyplývajících z právních předpisů a nařízení proti praní špinavých peněz a financování terorismu a dalších zákonů a nařízení zaměřených na prevenci finanční kriminality. V těchto případech je právním odůvodněním pro naše používání osobních údajů to, že toto použití je nezbytné pro záležitosti veřejného zájmu. V závislosti na okolnostech se mohou vztahovat další odůvodnění.

V případech, kdy spoléháme na naše oprávněné obchodní zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, abychom zdůvodnili účely použití vašich osobních údajů, tyto oprávněné zájmy budou uvedeny v dodatečném oznámení o ochraně osobních údajů (které bude přizpůsobeno našim vztahům k vám, když to bude užitečné k tomu, abychom vám poskytli úplný obrázek o tom, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje), avšak v každém případě budou naše oprávněné zájmy obvykle:

 • provozování našich obchodních činností a cílů nebo činností a cílů třetí strany (například přímým marketingem);
 • dodržování platných právních a regulačních povinností a jakýchkoli pokynů, norem a kodexů chování (například ověřování spolehlivosti nebo odhalování, vyšetřování a předcházení podvodům nebo praní špinavých peněz jiným způsobem);
 • zlepšování a rozvoj našich obchodních operací a nabídek služeb nebo služeb třetí strany;
 • ochrana našeho podnikání, akcionářů, zaměstnanců a zákazníků nebo třetích stran (například zajišťování bezpečnosti IT sítě a informací, vymáhání nároků, včetně vymáhání pohledávek); a
 • analýza konkurence na trhu pro naše služby (například prováděním průzkumu, včetně průzkumu trhu).

Je možné, že budeme muset shromažďovat, používat a zveřejňovat osobní údaje v souvislosti se záležitostmi důležitého veřejného zájmu, například při dodržování našich povinností vyplývajících z právních předpisů a nařízení proti praní špinavých peněz a financování terorismu a dalších zákonů a nařízení zaměřených na prevenci finanční kriminality. V těchto případech je právním odůvodněním pro naše používání osobních údajů to, že toto použití je nezbytné pro záležitosti veřejného zájmu. V závislosti na okolnostech se mohou vztahovat další odůvodnění.

Shrnutí:

Abychom chránili vás, naši společnost a třetí strany, můžeme nahrávat hovory a monitorovat komunikaci mezi námi.

Podrobně:

Můžeme nahrávat telefonní hovory s vámi, abychom mohli:

 • zlepšit úroveň služeb, které poskytujeme, a to poskytnutím zpětné vazby a školení našim zaměstnancům;
 • řešit dotazy, obavy nebo stížnosti;
 • předcházet, odhalovat a vyšetřovat trestnou činnost, včetně podvodů a praní špinavých peněz, a sledovat a řídit další obchodní rizika.
 • dodržet naše právní a regulační povinnosti.

Kromě toho monitorujeme naši vzájemnou elektronickou komunikaci (například e-maily), abychom chránili vás, naši společnost a IT infrastrukturu a třetí strany, a to také tím, že:

 • identifikujeme a zabýváme se nevhodnou komunikací a

vyhledáváme a odstraňujeme všechny viry nebo jiný malware a řešíme ostatní otázky týkající se zabezpečení informací.

Shrnutí:

Osobní údaje uchováme po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým jsme je shromáždili a v souladu s platnými zákony.

V závislosti na našem vztahu k vám můžeme osobní údaje uchovávat i několik let po skončení našeho vztahu.

Podrobně:

Osobní údaje uchováme po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým jsme je shromáždili. Délka této doby závisí na účelu, pro který jsme vaše informace shromáždili. Navíc jsme regulovaná instituce v oblasti finančních služeb a musíme dodržovat zákony a předpisy, které stanovují minimální lhůty pro uchovávání osobních údajů. Ve vhodných případech vám poskytneme další informace, které vám umožní udělat si ucelenou představu o tom, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje.

Například:

 • Pokud osobní údaje uchováváme kvůli dodržení zákonných nebo regulačních povinností, uchováváme tyto informace alespoň po dobu, která je pro splnění této povinnosti nezbytná.
 • Pokud uchováváme osobní údaje za účelem poskytnutí produktu nebo služby (například pojištění a likvidace škod), uchováme tyto informace alespoň po dobu poskytování produktu nebo služby a dále po dobu několika let od uplynutí platnosti zásad a nakládání s jakýmkoli souvisejícím nárokem.

Počet let se odvíjí od povahy produktu nebo poskytované služby - například u některých zásad týkajících se pojištění může být nutné uchovávat osobní údaje i několik let po uplynutí platnosti těchto zásad. Dále si ponecháváme informace proto, abychom mohli zodpovídat jakékoli dotazy nebo reagovat na obavy, které později mohou vyvstat, ohledně zásad nebo řešení nároku. Obvyklá doba, po kterou u produktů pro pojištění spotřebitelů uchováváme údaje, je 10 let.

S dotazem na další informace o době, po kterou uchováváme osobní údaje, nás kontaktujte pomocí níže uvedených kontaktních údajů (viz níže v oddílu „Koho kontaktovat kvůli osobním informacím?“).

Shrnutí:

Své marketingové preference můžete změnit kdykoliv. Pokud si již nepřejete, abychom vám v budoucnu zasílali marketingové zprávy, kontaktujte nás, prosíme, prostřednictvím:

Podrobně:

V pravidelných intervalech vám poskytneme možnost sdělit nám své marketingové preference, včetně preferencí týkajících se naší komunikace s vámi.

Své marketingové preference i přání tyto preference změnit nám můžete sdělit prostřednictvím e-mailu na adrese: dataprotectionofficer.cz@aig.com

 nebo písemně na poštovní adrese:AIG Europe SA, 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Navíc můžete zasílání marketingové komunikace ukončit následovně:

 • Zasílání emailových zpráv nebo textových zpráv: Pokud si již nepřejete, aby vám společnost AIG v budoucnu zasílala marketingové e-maily nebo textové zprávy, můžete zasílání těchto marketingových zpráv ukončit, a to kliknutím na odkaz „odhlásit“ uvedený v každém e-mailu, nebo podle instrukcí uvedených v textové zprávě, nebo písemně na výše uvedených adresách.
 • Telefonická komunikace nebo poštovní korespondence: Pokud si již nepřejete, aby vás společnost AIG v budoucnu kontaktovala s marketingovými zprávami prostřednictvím telefonu nebo písemně prostřednictvím poštovní korespondence, můžete se s námi spojit na výše uvedených adresách a tuto marketingovou komunikaci ukončit.  Můžete také skrze rejstřík „Nekontaktovat telefonicky“ ve vaší zemi všeobecně vyloučit telefonickou marketingovou komunikaci. Kontaktovat vás můžeme ale i přesto, že jste v tomto rejstříku uvedeni, a to pokud jste nám k tomu poskytli svůj souhlas.
 • Sdílení vašich osobních údajů se společnostmi naší skupiny za účelem jejich vlastní marketingové komunikace: S vaším souhlasem můžeme sdílet vaše osobní údaje se společnostmi naší skupiny za účelem jejich vlastní marketingové komunikace. Pokud změníte názor, můžete na výše uvedených adresách toto sdílení ukončit. 
 • Sdílení vašich osobních údajů s vybranými externími partnery za účelem jejich marketingové komunikace: S vaším souhlasem můžeme sdílet vaše osobní údaje s našimi externími partnery za účelem jejich vlastní marketingové komunikace. Pokud změníte názor, můžete na výše uvedených adresách toto sdílení ukončit.

Naším cílem je vyhovět vašim žádostem o ukončení marketingové komunikace v přiměřené lhůtě a v každém případě ve lhůtě stanovené zákonem. Rádi bychom vás ovšem upozornili, že pokud se rozhodnete marketingovou komunikaci výše uvedenými způsoby ukončit, nebudeme moci odstranit vaše osobní údaje z databází třetích osob, s nimiž jsme vaše osobní údaje sdíleli (tzn. osob, kterým jsme vaše osobní údaje poskytli před datem, kdy reagujeme na vaši žádost o ukončení marketingové komunikace).

Dále bychom vás rádi upozornili, že i v případě vaší žádosti o ukončení marketingové komunikace vám můžeme i nadále zasílat jiná důležitá administrativní sdělení a sdělení o službách, která se týkají služeb, které vám poskytujeme, přičemž jejich zasílání již z vaší strany ukončit nelze.

Shrnutí:

Jednotlivci v Evropském hospodářském prostoru (EHP) mají v souvislosti se svými osobními údaji řadu práv. Tato práva platí pouze za určitých okolností a podléhají určitým výjimkám. Tato práva zahrnují právo požádat o kopii osobních údajů, které o vás máme v držení.

Chcete-li tyto práva uplatnit, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktů (viz část „Na koho se obrátit ohledně vašich osobních údajů?“ níže).

Podrobně:

Následuje shrnutí práv týkajících se ochrany údajů, které jsou k dispozici osobám v Evropském hospodářském prostoru (EEA) v souvislosti s jejich osobními údaji. Tato práva mohou platit pouze za určitých okolností a podléhají určitým právním výjimkám.

Chcete-li svá práva uplatnit, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktů (viz část „Na koho se obrátit ohledně vašich osobních údajů?“ níže).

Popis

Kdy lze toto právo uplatnit?

Právo na přístup k osobním údajům

 

Máte právo získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a informace o tom, jak je používáme.

 

Toto právo je uplatnitelné vždy, když vlastníme vaše osobní údaje (kromě určitých výjimek). 

Právo na opravu osobních údajů

 

Máte právo nás požádat o opravu osobních informací, které o vás uchováváme, pokud jsou nesprávné nebo neúplné.

Toto právo je uplatnitelné vždy, když vlastníme vaše osobní údaje (kromě určitých výjimek).

Právo na vymazání osobních údajů

 

Toto právo je někdy označováno jako „právo být zapomenut“. Toto právo vás opravňuje požádat, aby vaše osobní údaje byly vymazány nebo odstraněny z našich systémů a záznamů. Toto právo však platí pouze za určitých okolností.

Příklady toho, kdy se toto právo týká osobních údajů, které uchováváme, zahrnují (kromě určitých výjimek):

 • kdy již nepotřebujeme osobní údaje pro účely, pro které jsme je shromáždili;
 • pokud odvoláte svůj souhlas s používáním vašich údajů a naše další používání vašich údajů nepodporuje žádné další právní odůvodnění;
 • pokud máte námitky vůči způsobu, jakým používáme vaše údaje, a my nemáme nadřazené důvody k tomu, abychom je nadále používali;
 • pokud jsme vaše osobní údaje použili protiprávně; a
 • pokud je nutné osobní údaje vymazat z důvodu dodržování zákonů.

Právo omezit zpracování osobních údajů

 

Máte právo požádat, abychom pozastavili používání našich osobních údajů. Toto právo však platí pouze za určitých okolností.

 

Pokud pozastavíme používání vašich osobních údajů, bude nám stále umožněno ukládat vaše osobní údaje, ale jakékoli jiné použití těchto informací v době, kdy bude naše používání pozastaveno, bude vyžadovat váš souhlas, kromě určitých výjimek.

 

Toto právo můžete uplatnit, pokud:

 • si myslíte, že osobní údaje, které o vás uchováváme, nejsou přesné, ale to platí pouze po dobu, která nám umožňuje zvážit, zda jsou vaše osobní údaje skutečně nepřesné;
 • zpracování údajů je protiprávní a vy nesouhlasíte s vymazáním vašich osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich používání;
 • již nepotřebujeme osobní údaje pro účely, pro které jsme je dosud používali, ale osobní údaje jsou vyžadovány v souvislosti s právními nároky; nebo
 • jste měli námitky proti našemu zpracování osobních údajů a my zvažujeme, zda jsou naše důvody pro zpracování nadřazené vaší námitce.

 

Právo na přenositelnost údajů

 

Toto právo vám umožňuje získat osobní údaje ve formátu, který vám dává možnost předávat tyto osobní údaje jiné organizaci. Toto právo však platí pouze za určitých okolností.

 

Máte právo na to, aby vaše osobní informace byly převedeny přímo do jiné organizace, pokud je to technicky možné.

Toto právo bude platit pouze:

 

 • pro osobní údaje, které jste nám poskytli;

 

 • v případech, kdy jsme oprávněni používat naše osobní údaje na základě:

o    vašeho souhlasu; nebo

o    plnění smlouvy uzavřené s vámi; a

 

 • pokud naše používání vašich osobních údajů probíhá prostřednictvím elektronických prostředků.

 

Právo na námitky vůči zpracování osobních údajů

 

Za určitých okolností máte právo vznést námitky proti používání vašich osobních údajů.

 

 

 

 

 

 

 

Můžete mít námitky vůči našemu používání vašich osobních údajů, pokud máte důvody týkající se konkrétní situace a právním odůvodněním, které je základem při používání vašich osobních údajů, jsou naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany).

 

Vaše osobní údaje však můžeme i nadále používat, a to navzdory vaší námitce, pokud k tomu existují přesvědčivé a oprávněné důvody, nebo vaše osobní údaje potřebujeme používat v souvislosti s jakýmikoli právními nároky.

 

Toto právo je odlišné, pokud se týká přímého marketingu. O tom, jak uplatnit své právo na odmítnutí příjmu jakéhokoli přímého marketingu, si můžete přečíst v části „Jak nám můžete sdělit své marketingové preference?“ těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

 

Můžete také kdykoli vznést námitky vůči používání vašich osobních údajů k přímému marketingu (včetně toho, pokud provádíme profilování související s přímým marketingem).

 

Práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním

 

Máte právo, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování (bez lidského zásahu), pokud toto rozhodnutí vyvolává právní účinek nebo jinak vás významně ovlivňuje. Toto právo však platí pouze za určitých okolností.

 

 

Toto právo není uplatnitelné, pokud:

 

 • musíme učinit automatické rozhodnutí, abychom s vámi uzavřeli smlouvu;
 • jsme ze zákona oprávněni učinit automatické rozhodnutí; nebo
 • jste poskytli svůj výslovný souhlas s tím, že toto rozhodnutí bude přijato tímto způsobem s použitím vašich osobních údajů.

 

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

V případech, kdy jsme se opírali o váš souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas odvolat.

 

Toto právo platí pouze v případě, že zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu.

Právo podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Pokud si myslíte, že jsme zpracovali vaše osobní údaje způsobem, který není v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, můžete podat stížnost regulačnímu orgánu pro ochranu údajů. Pokud žijete nebo pracujete v členském státě EHP, můžete podat stížnost u regulačního orgánu v tomto státě.

 

Toto právo platí vždy.

Právo poskytnout pokyny týkající se správy vašich osobních údajů po vaší smrti (pouze pokud takové právo platí podle platných zákonů)

 

Můžete mít právo poskytnout nám pokyny, jak spravovat osobní údaje, které o vás uchováváme, po vaší smrti.

Toto právo je použitelné vždy, když uchováváme vaše osobní údaje (pouze pokud takové právo platí podle platných zákonů).

Shrnutí:

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně způsobu použití vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem nebo poštou.

Podrobně:

Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti ohledně způsobu, jakým jsou vaše osobní údaje používány, můžete nás kontaktovat e-mailem nebo poštou pomocí níže uvedených kontaktů.

E-mail: dataprotectionofficer.cz@aig.com

Poštovní adresa: AIG Europe SA, 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Shrnutí:

Kromě osobních údajů můžeme shromažďovat další informace o vašem používání Služeb elektronických komunikací AIG a o zařízení, která používáte k interakci s námi, z nichž vás možná nebude možné identifikovat, včetně:

 • informace o internetovém prohlížeči a elektronických zařízeních;
 • údajů o využití aplikací;
 • informací shromážděných prostřednictvím souborů cookies, pixelových značek a dalších technologií;
 • demografických údajů; a
 • souhrnných údajů

Podrobně:

Při používání Služeb elektronických komunikací AIG jsou shromažďovány údaje o uživatelích a zařízeních. Tyto informace nemusí odhalovat vaši konkrétní totožnost, a proto nemusí být osobními údaji, které jsou používány tak, jak je popsáno v předchozích částech těchto zásad ochrany osobních údajů.

Příklady tohoto typu údajů o uživatelích a zařízeních jsou: 

 • informace o internetovém prohlížeči a elektronických zařízeních;
 • údajů o využití aplikací;
 • informací shromážděných prostřednictvím souborů cookies, pixelových značek a dalších technologií;
 • demografických údajů; a
 • data seskupená tak, že není možné propojit data s konkrétní osobou, známou jako souhrnné údaje.  

My a externí poskytovatelé služeb můžeme shromažďovat údaje o uživatelích a zařízeních různými způsoby, když používáte Služby elektronických komunikací AIG, včetně:

Metoda shromažďování údajů

 

Příklady

Prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče nebo elektronického zařízení

Některé informace jsou shromažďovány většinou webových stránek nebo automaticky prostřednictvím vašeho elektronického zařízení. Mezi tyto informace patří vaše IP adresa (tj. adresa vašeho počítače na internetu), rozlišení obrazovky, typ operačního systému (Windows nebo Mac) a jeho verze, typ a verze internetového prohlížeče, výrobce a model zařízení, jazyk, čas návštěvy, navštívené stránky a název a verze Služeb elektronických komunikací AIG (například aplikace), které používáte. Tyto informace používáme s cílem zajistit, aby Služby elektronických komunikací AIG fungovaly správně.

Prostřednictvím vašeho používání aplikace

Když si stáhnete a používáte některou aplikaci, my a naši poskytovatelé služeb můžeme sledovat a shromažďovat data o využívání aplikací, například datum a čas, kdy aplikace na vašem elektronickém zařízení přistupuje k našim serverům a jaké informace a soubory byly do aplikace staženy na základě vašeho čísla zařízení.

Použití souborů cookies a online sledování

Můžeme používat soubory cookie a další nástroje pro sledování online (s vaším souhlasem, pokud to vyžadují platné zákony).

Soubory cookies jsou části informací uložené přímo v zařízení, které používáte. Soubory cookies nám umožňují rozpoznat zařízení a shromažďovat informace, jako je typ internetového prohlížeče, čas strávený používáním Služeb elektronických komunikací AIG, navštívené stránky, jazykové preference a webové stránky příslušné země. Můžeme tyto informace používat pro bezpečnostní účely, pro usnadnění navigace, efektivnější zobrazení informace a personalizaci vaší zkušenosti při používání Služeb elektronických komunikací AIG. Kromě toho můžeme tyto informace použít ke shromažďování statistických informací o používání Služeb elektronických komunikací AIG, abychom pochopili, jakým způsobem se používají, neustále zlepšovali jejich design a funkčnost a řešili otázky s nimi spojené. Soubory cookie nám dále umožňují zobrazovat vám reklamy nebo nabídky, které pro vás budou pravděpodobně zajímavé. Můžeme také používat soubory cookie ke sledování vašich reakcí na naše reklamy a můžeme používat soubory cookie nebo jiné soubory ke sledování vašeho používání jiných webových stránek.

Soubory cookie, které používáme, můžete odmítnout úpravou nastavení prohlížeče. Pokud ale tyto soubory cookies nepřijmete, můžete se při používání webových stránek a některých online produktů setkat s určitými nepříjemnostmi. Nereagujeme na signály zákazu sledování v prohlížeči.

Třetí strany mohou shromažďovat informace o vašem používání Služeb elektronických komunikací AIG a vašem použití jiných webových stránek nebo služeb online.

Podrobnější informace o souborech cookie, které používáme na našich webových stránkách Česká republika naleznete níže.

Prostřednictvím využívání pixelových značek, webových signálů, souborů clear GIF a jiných podobných technologií

S vaším souhlasem (pokud ho vyžadují platné zákony) můžeme používat pixelové tagy, webové signály, soubory clear GIF a jiné podobné technologie.

Tyto technologie mohou být použity v souvislosti s některými stránkami Služeb elektronických komunikací AIG a e-mailovými zprávami ve formátu HTML, a to například za účelem sledování činností uživatelů Služeb elektronických komunikací AIG a příjemců e-mailů, měření úspěšnosti našich marketingových kampaní a tvorby statistik o využití a míře odezvy u Služeb elektronických komunikací AIG.

Můžeme použít poskytovatele reklamních služeb založených na zájmovém chování k přizpůsobení, cílení, zobrazování reklam a tvorbě reportů o reklamách AIG zobrazovaných na webu a mobilních aplikacích na základě informací týkajících se našich interakcí s vámi offline, našich interakcí s vámi online (na vašem libovolném zařízení) a informací získaných od třetích stran. K tomu mohou tyto poskytovatelé služeb používat soubory cookie, pixelové značky a další technologie ke shromažďování informací o vás a vašem využívání Služeb elektronických komunikací AIG a stránek a mobilních aplikací třetích stran. Mohou používat tyto technologie i spolu s informacemi, které shromažďují o vašem použití online, aby vás rozpoznali v zařízeních, která používáte, například v mobilním telefonu a notebooku. Naši poskytovatelé služeb mohou také spojit osobní údaje, které jim poskytneme, s vaší IP adresou, a zobrazovat vám na internetu reklamy AIG na základě vaší IP adresy. Chcete-li ukončit používání vašich údajů k těmto účelům, navštivte stránky pro správu odhlášení na stránkách www.aboutads.info/choices/ nebo www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, pokud se chcete odhlásit ze stolních a mobilních webových prohlížečů na konkrétním zařízení, ze kterého přistupujete k možnosti odhlášení. Abyste se odhlásili v mobilních aplikacích, stáhněte si aplikaci AppChoices na adrese www.aboutads.info/appchoices.

Fyzické umístění

V souladu s platnými právními předpisy (a na základě vašeho souhlasu, pokud to vyžadují platné zákony) můžeme shromažďovat informace o fyzickém umístění vašeho elektronického zařízení prostřednictvím, např. pomocí satelitu, vysílače mobilního signálu nebo signálů WiFi. Fyzické umístění vašeho zařízení můžeme použít k tomu, abychom vám poskytli personalizované služby včetně jejich obsahu založeném na vaši momentální poloze.

S ohledem na vaše marketingové preference nebo na platné právní předpisy můžeme sdílet fyzické umístění vašeho elektronického zařízení společně s informacemi o tom, jaké reklamy jste zhlédli, a jinými informacemi, které shromažďujeme, rovněž s našimi marketingovými partnery, abychom jim umožnili poskytovat vám personalizovanější obsah a zkoumat účinnost reklamních kampaní.

V některých případech můžete být oprávněni schválit nebo odmítnout takovéto použití a/nebo sdílení umístění vašeho elektronického zařízení, avšak pokud si zvolíte odmítnutí tohoto způsobu použití a/nebo sdílení, je možné, že my a/nebo naši marketingoví partneři vám nebudeme moci příslušné personalizované služby a jejich obsah poskytnout.

Kromě toho můžeme získat přesnou zeměpisnou polohu vašeho zařízení, když používáte mobilní aplikace pro cestovní nebo jiné asistenční služby. V souvislosti s poskytováním cestovních a jiných asistenčních služeb můžeme sdílet přesné informace o zeměpisné poloze vašeho zařízení s našimi klienty a dalšími subjekty, s nimiž pracujeme. Odběr a sdílení přesných informací o zeměpisné poloze můžete zrušit smazáním mobilní aplikace z vašeho zařízení tím, že odmítnete přístup mobilní aplikace ke službám určování polohy prostřednictvím systému oprávnění používaného operačním systémem vašeho zařízení nebo jakýmkoli jiným způsobem odhlášení, které je uvedeno v oznámení o ochraně soukromí, které je k dispozici v mobilní aplikaci.

Za určitých okolností se informace o fyzickém umístění mohou stát vašimi osobními údaji, pokud je možné ve vztahu k informacím o fyzickém umístění určit vaši totožnost. V takových případech budou informace o fyzickém umístění zpracovány jako osobní údaje, jak je popsáno v předchozích částech těchto zásad ochrany osobních údajů.

Prostřednictvím informací poskytnutých vámi

Některé informace (např. vaše umístění nebo preferované formy komunikace) jsou shromažďovány v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Pokud tyto informace nejsou spojeny s osobními údaji, není možné vás na jejich základě osobně identifikovat. 

Prostřednictvím seskupování údajů

Můžeme seskupovat informace tak, aby nevytvářely spojení ke konkrétní osobě, například vytvářet souhrny a používat určité údaje (můžeme například seskupovat údaje pro výpočet procenta našich uživatelů, kteří mají určitou telefonní předvolbu).

Rádi bychom vás upozornili, že když se u údajů o uživatelích a zařízeních nejedná o osobní údaje, můžeme používat a zveřejňovat tyto údaje za jakýmkoli účelem, s výjimkou případů, kdy nám to platné zákony neumožňují. Pokud jsme na základě platných zákonů povinni nakládat s údaji o uživatelích a zařízeních jako s osobními údaji, nebo pokud sloučíme údaje o uživatelích a zařízeních s osobními údaji, které vás mohou identifikovat, pak můžeme kromě forem použití uvedených v této části používat a zveřejňovat údaje o uživatelích a zařízeních pro všechny účely, pro které používáme a zveřejňujeme osobní údaje.

Shrnutí:

Soubory cookie jsou části informací uložené přímo na zařízení, které používáte.

Na našich webových stránkách používáme mnoho souborů cookie a sledovacích technologií. Mimo jiné nám soubory cookie pomáhají porozumět chování uživatelů, zlepšovat fungování našich webových stránek a cílit reklamy online.

Podrobně:

Na našich webových stránkách používáme následující soubory cookie:

 

Soubory cookie, které používáme, můžete odmítnout úpravou nastavení prohlížeče. Pokud ale všechny soubory cookies na webových stránkách nepřijmete, můžete se při používání webových stránek a některých online produktů setkat s určitými nepříjemnostmi.

Kromě souborů cookie zmíněných výše mohou být na vaše elektronické zařízení umístěny soubory cookies, když otevřete e-maily, které vám zašleme. Tyto emaily slouží ke sledování účinnosti naší reklamy.

Shrnutí:

Nejsme zodpovědní za ochranu soukromí, informace nebo jiné praktiky třetích stran, včetně třetích stran, které provozují libovolný web nebo službu, na kterou se odkazují Služby elektronických komunikací.

Podrobně:

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se netýkají a my nejsme zodpovědní za ochranu soukromí, informace nebo jiné praktiky třetích stran, včetně třetích stran, které provozují libovolný web nebo službu, na kterou se odkazují Služby elektronických komunikací. Z umístění odkazu na Službách elektronických komunikací AIG nevyplývá schválení propojených stránek nebo služby námi ani našimi přidruženými společnostmi. 

Prosím vezměte na vědomí, že nejsme odpovědni za shromažďování, použití a zveřejňování pravidel a postupů (včetně postupu při zajištění bezpečnosti dat) jiných organizací, jako je Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® nebo jakéhokoli jiného vývojáře aplikací nebo jejich poskytovatele, poskytovatele platformy sociálních sítí, poskytovatele operačního systému, poskytovatele služby bezdrátového připojení nebo výrobce elektronických zařízení, včetně jakýchkoli osobních údajů, které zpřístupníte jiným organizacím prostřednictvím nebo ve spojení se Službami elektronických komunikací AIG.

Shrnutí:

Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy revidovány dne 25/03/18. Tyto Zásady můžeme občas revidovat a měnit.

Podrobně:

Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy revidovány dne 25/03/18.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně revidujeme, a vyhrazujeme si rovněž právo je kdykoli změnit s cílem zohlednit změny v našich obchodních aktivitách, právních požadavcích a způsobu zpracovávání osobních údajů.  Aktualizované verze budou umístěny na našich webových stránkách a v případě potřeby budeme na změny přiměřeně upozorňovat.

 • AIG používá technologii cookies, aby měl návštěvník naších stránek co nejlepší užitek z jejich návštěvy. Pokračováním návštěvy na těchto stránkách souhlasíte, že můžeme použít a uchovávat cookies ve vašem zařízení. Nastavení uložení a přístupu cookies můžete upřesnit v nastavení vašeho prohlížeče. Pro další informace navštivte naše stránky, kde se dozvíte více.