Skip-nav
 


POSLEDNÍ ZMĚNA: 8. dubna 2013

Společnost AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku (“AIG”) se zavazuje chránit soukromí osob, s nimiž se v rámci své podnikatelské činnosti setkává. „Osobní údaje“ jsou údaje, které vás identifikují a které se vztahují k vám či jiným osobám (např. k vyživovaným osobám). Tato Pravidla ochrany osobních údajů popisují, jak nakládáme s osobními údaji, které získáváme prostřednictvím:

 • těchto webových stránek („webové stránky“);
 • námi zpřístupněných softwarových aplikací používaných počítači nebo mobilními telefony (“aplikace”);
 • našich stránek na sociálních sítích, včetně stránek propojených s Social@AIG; a
 • jiného obsahu, nástrojů a aplikací této sociální sítě (“obsah naší sociální sítě”)

  (společně (včetně webových stránek, aplikací a obsahu naší sociální sítě) označovány jako “Služby elektronických komunikací AIG”),

a jiných zdrojů (např. z formulářů vašich žádostí či hlášení pojistných událostí, telefonních hovorů, e-mailů a dalších forem komunikace s námi, dále pak od vyšetřovatelů pojistných událostí, lékařů, svědků či jiných třetích osob účastnících se našich obchodních jednání s vámi).

V případě jakýchkoli dotazů ohledně použití vašich osobních údajů ze strany naší společnosti nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese informace@aig.com nebo na poštovní adrese AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, V Celnici 1031/4, 110 00 Praha.

Pokud se rozhodnete požádat o pojištění, je uvedení osobních údajů v žádosti o pojištění nebo v návrhu pojistné smlouvy dobrovolné. Pokud hlásíte pojistnou událost na základě pojistné smlouvy, pak je uvedení osobních údajů v souvislosti s touto pojistnou událostí také dobrovolné. Jestliže se však rozhodnete požadované osobní údaje neuvést, nebude vaše žádost o pojistné krytí, pojistná událost dle pojistné smlouvy nebo jakákoli jiná žádost, otázka ani stížnost zpracována.

V závislosti na vašem vztahu k nám (např. jako pojistník, pojištěný nebo osoba uplatňující nárok, svědek, obchodní makléř či jmenovaný zástupce nebo jiná osoba se vztahem k našemu podnikání) mohou osobní údaje, které o vás a vámi vyživovaných osobách shromažďujeme, zahrnovat následující informace:

 • Obecné identifikační a kontaktní údaje 
  Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, pohlaví, manželský stav, rodinný stav, datum a místo narození, rodné číslo, hesla (včetně přistupových hesel do našich sytémů) vzdělání, fyzické dispozice, evidenční záznamy (např. záznamy o řízení vozidla), fotografie, historie zaměstnání, schopnosti a zkušenosti, profesní oprávnění a členství, vztah k pojistníkovi, pojištěnému nebo osobě uplatňující nárok, datum a příčina smrti, zranění nebo postižení. 
 • Identifikační čísla vydaná orgány nebo subjekty státní správy 
  Číslo sociálního zabezpečení nebo číslo zdravotního pojištění, číslo pasu, daňové identifikační číslo, vojenské identifikační číslo nebo číslo řidičského či jiného průkazu. 
 • Finanční informace a informace o účtech 
  Čísla platebních karet, čísla bankovních účtů a údaje o bankovních účtech, úvěrová historie a bonita, majetek, příjmy a další finanční informace. 
 • Zdraví a zdravotní stav 
  Současný nebo dřívější zdravotní stav, fyzický či psychický, informace o zranění nebo postižení, provedené lékařské zákroky, osobní návyky (např. kouření či konzumace alkoholu), informace o předpisech a anamnéza. 
 • Další citlivé informace 
  V některých případech můžeme získat citlivé informace o vašem členství v odborech, vašem náboženském přesvědčení, vašich politických názorech, vaší rodinné anamnéze či vašich genetických údajích (např. pokud žádáte o pojištění prostřednictvím marketingového partnera, který vystupuje jako třetí osoba a působí jako obchodní, náboženská či politická organizace). V rámci prevence nebo v průběhu procesu odhalování a vyšetřování podvodů nám dále mohou být sděleny informace o vašich záznamech v trestním rejstříku nebo o vaši historii občanských soudních sporů. Citlivé informace také můžeme získat přímo od vás, pokud nám je dobrovolně poskytnete (např. pokud vyjádříte preference ohledně léčby založené na náboženském přesvědčení).
 • Telefonní záznamy 
  Záznamy telefonních hovorů s našimi zástupci a zákaznickými centry. 
 • Prevence a vyšetřování trestných činů, např. podvodů a praní špinavých peněz 
  Orgány činné v trestním řízení nás například mohou požádat, abychom jim poskytli určité informace. 
 • Informace, které nám umožňují poskytovat produkty a služby 
  Umístění a označení pojištěného majetku (např. adresa nemovitosti, registrační značka nebo identifikační číslo vozidla), cestovní ujednání včetně rezervačních čísel, věkové kategorie osob, které chcete pojistit, čísla pojistných smluv a pojistných událostí, údaje o pojistném krytí/riziku, příčiny pojistných událostí, historie předchozích škodných či pojistných událostí, vaše postavení statutárního orgánu nebo společníka/akcionáře nebo jiné vlastnické podíly či manažerská účast v organizaci a další pojištění, která využíváte. 
 • Marketingové preference a zpětná vazba od zákazníků 
  Můžete nám sdělit své marketingové preference, vstoupit do soutěže, losování či jiné formy podpory prodeje nebo se účastnit dobrovolného průzkumu spokojenosti zákazníků.
 • Účet na sociální síti a informace z aplikací 
  Pokud použijete naše aplikace nebo obsah naší sociální sítě, mohou nám být poskytnuty některé Vaše osobní údaje včetně identifikace Vašeho účtu na sociální síti, profilového obrázku a jiné osobní údaje, které nám poskytnete. Pokud zvolíte možnost připojit svůj účet na sociální síti provozované jiným provozovatelem sociální sítě ke svému účtu zřízenému u jakékoli ze Služeb elektronických komunikací AIG, budete své osobní údaje, které uvedete na svém účtu na sociální síti, sdílet s námi. Takto mohou být sdíleny i osobní údaje uvedené na vašem profilu na sociální síti nebo na profilech vašich přátel.

Osobní údaje používáme k následujícím účelům:

 • komunikace s vámi a jinými osobami v rámci provozování naší podnikatelské činnosti, 
 • zasílání důležitých informací o změnách našich pojistných smluv, jiných podmínek, Služeb elektronických komunikací AIG a dalších informací administrativní povahy, 
 • rozhodování o tom, zda poskytnout pojištění, poskytování pojištění a asistenčních služeb, např. šetření, zpracování a likvidace pojistných událostí, popř. také vedení sporů týkajících se pojistných událostí,
 • zhodnocení, jaké platební kalendáře jsou pro vás vhodné, a zpracování vašich plateb pojistného a jiných plateb, 
 • zlepšování kvality, provádění školení a zvyšování bezpečnosti (např. pokud jde o zaznamenané či monitorované telefonní hovory na naše kontaktní telefonní čísla), 
 • prevence, odhalování a vyšetřování trestné činnosti, např. podvodů a praní špinavých peněz, sledování a řízení dalších obchodních rizik,
 • provádění průzkumů a analýz trhu, např. průzkumů spokojenosti, 
 • poskytování marketingových informací vhodných pro vás (např. informací o dalších produktech a službách, které nabízí vybraní externí partneři) v souladu s preferencemi, které jste uvedli, 
 • personalizace vašeho využívání Služeb elektronických komunikací AIG prostřednictvím uvádění informací a reklam, které odpovídají vašim potřebám,
 • identifikace vaší osoby ve vztahu k osobám, kterým prostřednictvím Služeb elektronických komunikací AIG zasíláte zprávy, 
 • umožnění vaší účasti v soutěžích, losování a podobných propagačních akcích a správa těchto činností; některé z těchto činností se řídí dalšími podmínkami, které by mohly obsahovat dodatečné informace o tom, jak používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje, proto vám doporučujeme, abyste se s těmito podmínkami podrobně seznámili, 
 • usnadnění funkce sdílení informací na sociálních sítích
 • správa naší infrastruktury, obchodních operací a dodržování interních zásad a postupů, např. zásad a postupů, které se týkají auditu, financí a účetnictví, fakturace a inkasa, IT systémů, dat a hostingu webových stránek, zajištění chodu provozu a zpracování záznamů, dokumentů a tisku,
 • řešení stížností a vyřizování žádostí o přístup k údajům nebo o jejich opravu,
 • dodržování platných právních a regulačních povinností (včetně zákonů platných mimo zemi vašeho trvalého pobytu), např. platných právních a regulačních povinností týkajících se boje proti praní špinavých peněz a proti terorismu, řádná účast v soudním řízení a vyřizování požadavků veřejnosti a orgánů státní správy (včetně orgánů působících mimo zemi vašeho trvalého pobytu),
 • zřízení a ochrana zákonných práv, ochrana našich operací či operací kterékoli společnosti naší skupiny nebo kteréhokoli z našich obchodních partnerů v oblasti pojištění, dále pak našich práv, našeho soukromí, naší bezpečnosti či našeho majetku a/nebo práv, soukromí, bezpečnosti či majetku společností naší skupiny, vás nebo jiných osob a snaha o využití dostupných nápravných opatření či omezení naší škody.

Vzhledem ke globální povaze našeho podnikání mohou být na základě výše uvedených důvodů osobní údaje předávány osobám nacházejícím se v jiných zemích (např. ve Spojených státech amerických a dalších zemích s odlišnými předpisy o ochraně údajů než v zemi vašeho trvalého pobytu). Osobní údaje můžeme například předávat z důvodu zpracování mezinárodních pojistných událostí z oblasti cestovního pojištění či z důvodu poskytování lékařských asistenčních služeb v případech, kdy se nacházíte v zahraničí. Mezinárodní předávání osobních údajů můžeme dále realizovat ve vztahu ke společnostem naší skupiny, poskytovatelům služeb, obchodním partnerům a orgánům státní či veřejné správy.

Společnost AIG je oprávněna zpřístupnit osobní údaje těmto subjektům:

 • Společnosti naší skupiny 
  Seznam společností skupiny AIG, které mohou mít přístup k osobním údajům a které je mohou využívat, naleznete na adrese http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf . Odpovědnost za správu a bezpečnost společně využívaných osobních údajů nese společnost AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku. Přístup k osobním údajům v rámci skupiny AIG je omezen na ty osoby, které přístup k daným údajům potřebují k plnění obchodních cílů naší společnosti. 
 • Další pojišťovací a distribuční subjekty 
  V průběhu marketingu, poskytování pojištění a likvidace pojistných událostí může společnost AIG osobní údaje zpřístupnit také třetím osobám, např. jiným pojišťovnám, zajišťovnám, pojišťovacím a zajišťovacím makléřům a jiným zprostředkovatelům a agentům, jmenovaným zástupcům, distributorům, partnerům v oblasti affinity marketingu a finančním institucím, společnostem obchodujícím s cennými papíry a dalším obchodním partnerům.
 • Naši dodavatelé služeb 
  Poskytovatelé služeb vystupující jako externí třetí osoby, např. lékaři, účetní, pojistní matematici, auditoři, znalci, právníci a další externí odborní poradci, poskytovatelé cestovní a lékařské asistence, poskytovatelé služeb zákaznického centra, poskytovatelé IT systémů, podpory a hostingových služeb, poskytovatelé tiskových, reklamních a marketingových služeb a poskytovatelé průzkumů a analýz trhu, banky a finanční instituce spravující naše účty, správci pojistných událostí vystupující jako třetí osoby, poskytovatelé správy dokumentů a záznamů, vyšetřovatelé a likvidátoři pojistných událostí, stavební poradci, technici, inspektoři, poradci poroty, překladatelé a podobní dodavatelé a poskytovatelé externích služeb vystupující jako třetí osoby, kteří nám pomáhají při výkonu podnikatelské činnosti.
 • Příjemci Vámi sdílených informací na sociálních sítích 
  Vaši přátelé, s nimiž jste spojeni prostřednictvím účtů na sociální síti, jiní uživatelé webových stránek a provozovatel Vašeho účtu na sociální síti v souvislosti s Vámi uskutečňovaným sdílením informací na sociální síti, stejně jako v souvislosti s propojením Vašeho účtu na jiné sociální síti s Vaším účtem u Služeb elektronických komunikací AIG nebo s přihlášením k Vámi zřízenému účtu u Služeb elektronických komunikací AIG prostřednictvím jiného Vašeho účtu na sociální síti. Propojením svého účtu u Služeb elektronických komunikací AIG se svým účtem na jiné sociální síti nám udělujete oprávnění sdílet takto získané informace s provozovatelem Vašeho účtu na jiné sociální síti a potvrzujete, že jste srozuměni se skutečností, že s takto sdílenými informacemi bude nakládáno v souladu s pravidly pro nakládání s údaji uplatňovanými provozovatelem této jiné sociální sítě. Pokud si nepřejete, aby Vaše osobní údaje byly sdíleny s ostatními uživateli nebo s provozovatelem Vašeho účtu na jiné sociální síti, nepropojujte prosím svůj účet na jiné sociální síti se svým účtem u Služeb elektronických komunikací AIG a nesdílejte informace prostřednictvím Služeb elektronických komunikací AIG.
 • Orgány státní správy a třetí osoby účastnící se soudního řízení 
  Společnost AIG může také sdílet osobní údaje s orgány státní správy či jinými veřejnými orgány (např. s kompenzačními zaměstnaneckými výbory, soudy, bezpečnostními složkami, daňovými úřady a orgány činnými v trestním řízení, ovšem bez omezení na tyto subjekty) a účastníky občanskoprávních řízení působících jako třetí osoby a jejich účetními, auditory, právními zástupci a dalšími poradci a zástupci, pokud jsme přesvědčeni, že je to nutné nebo vhodné: (a) k dodržování platných zákonů, včetně zákonů mimo zemi vašeho trvalého pobytu, (b) k řádné účasti v soudním řízení, (c) k vyřizování požadavků veřejnosti a orgánů státní správy, včetně orgánů veřejné a státní správy působících mimo zemi vašeho trvalého pobytu, (d) k prosazování našich podmínek, (e) k ochraně našich operací nebo operací kterékoli společnosti naší skupiny, (f) k ochraně našich práv, našeho soukromí, naší bezpečnosti či našeho majetku a/nebo práv, soukromí, bezpečnosti či majetku společností naší skupiny, vás nebo jiných osob, a (g) k tomu, aby bylo možné využít dostupných nápravných opatření či omezit rozsah naší škody.
 • Ostatní třetí osoby 
  Osobní údaje jsme dále oprávněni sdílet s příjemci plateb, poskytovateli služeb v případě mimořádných událostí (hasičské, policejní a lékařské pohotovostní služby), maloobchodníky, sítěmi, organizacemi a poskytovateli lékařských služeb, dopravními společnostmi, rejstříky dlužníků, úvěrovými registry a dalšími osobami souvisejícími s případem, který je předmětem pojistné události, dále pak s aktuálními i potenciálními kupujícími nebo jinými osobami při jakémkoli současném či navrhovaném případu reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiné transakce týkající se celé naší společnosti, jejího majetku či akcií nebo jejich části.

  Osobní údaje můžete sdílet také vy, a to na internetových fórech, chatu, stránkách s profilem, blozích a v rámci dalších Služeb elektronických komunikací AIG, kde můžete zveřejňovat informace a materiály (včetně obsahu našich sociálních sítí bez jakéhokoliv omezení). Upozorňujeme, že veškeré informace, které prostřednictvím těchto služeb zveřejníte či oznámíte, se stávají informacemi veřejnými, a mohou tak být dostupné návštěvníkům a uživatelům Služeb elektronických komunikací AIG i široké veřejnosti. Žádáme vás proto, abyste při zveřejňování osobních údajů nebo jakýchkoli jiných informací prostřednictvím Služeb elektronických komunikací AIG dbali vysoké opatrnosti.

Společnost AIG učiní odpovídající technická, fyzická, právní a organizační opatření v souladu s platnými zákony o soukromí a bezpečnosti dat. U žádného datového přenosu prostřednictvím internetu ani žádného systému ukládání dat nelze bohužel zaručit 100 % bezpečnost. Máte-li důvod se domnívat, že vaše komunikace s námi již není bezpečná (např. pokud nabudete dojmu, že bezpečnost jakýchkoli osobních údajů, které jste nám svěřili, byla ohrožena), neprodleně nás, prosím, na tuto skutečnost upozorněte. (Viz část „Na koho se obrátit ohledně vašich osobních údajů“ uvedená výše.)

V případech, že společnost AIG poskytuje osobní údaje poskytovateli služeb, podléhá tento poskytovatel služeb pečlivému výběru a je po něm také požadováno použití vhodných opatření k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů

Společnost AIG činí patřičné kroky, aby zajistila, že osobní údaje, které zpracovává, spolehlivě odpovídají zamýšlenému účelu a jsou dostatečně přesné a úplné ke splnění účelů popsaných v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů. Společnost AIG bude osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů, pokud není delší období požadováno nebo povoleno zákonem..

Pokud společnosti AIG poskytnete osobní údaje jiných osob, zavazujete se: (a) že budete dané osoby informovat o obsahu těchto Pravidel ochrany osobních údajů, a (b) že si zajistíte veškeré zákonem požadované souhlasy ke shromažďování, používání, zveřejňování a předávání (včetně mezinárodního předávání) osobních údajů daných osob v souladu s těmito Pravidly ochrany osobních údajů.

V pravidelných intervalech vám poskytneme možnost sdělit nám své marketingové preference, např. preference týkajících se naší komunikace s vámi. Své marketingové preference i přání nedostávat marketingová sdělení nám můžete také sdělit prostřednictvím e-mailu na adrese informace@aig.com nebo písemně na poštovní adrese AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, V Celnici 1031/4, 110 00 Praha.

Pokud si již nepřejete, aby vám společnost AIG v budoucnu zasílala marketingové e-maily, můžete zasílání těchto marketingových e-mailů ukončit, a to kliknutím na odkaz „odhlásit“ uvedený v každém e-mailu nebo písemně na výše uvedených adresách.

Zasílání zpráv na mobilní telefon (například textových zpráv typu SMS) / telefonická komunikace / poštovní korespondence
Pokud si již nepřejete, aby vám společnost AIG v budoucnu zasílala zprávy na mobilní telefon (např. textové zprávy typu SMS), kontaktovala vás prostřednictvím telefonu nebo písemně prostřednictvím poštovní korespondence, můžete nás kontaktovat na výše uvedených adresách a tuto marketingovou komunikaci ukončit.

Sdílení Vašich osobních údajů se společnostmi naší skupiny za účelem vlastní marketingové komunikace těchto společností
Pokud si přejete, abychom přestali sdílet Vaše Osobní údaje se společnostmi naší skupiny pro jejich vlastní marketingové účely, můžete nás kontaktovat na výše uvedených adresách a toto sdílení ukončit.

Sdílení Vašich osobních údajů s vybranými obchodními partnery - třetími stranami za účelem jejich vlastní marketingové komunikace
Pokud si přejete, abychom přestali sdílet Vaše osobní údaje s obchodními partnery třetí strany za účelem jejich vlastní marketingové komunikace, můžete nás kontaktovat na výše uvedených adresách a toto sdílení ukončit.

Naším cílem je vyhovět vaší žádosti (vašim žádostem) o ukončení marketingové komunikace v přiměřené lhůtě. Rádi bychom vás ovšem upozornili, že pokud se rozhodnete marketingovou komunikaci výše uvedenými způsoby ukončit, nebudeme moci odstranit vaše osobní údaje z databází třetích osob, s nimiž jsme vaše osobní údaje sdíleli (tzn. osob, kterým jsme vaše osobní údaje poskytli před datem, kdy reagujeme na vaši žádost o ukončení marketingové komunikace). Tyto třetí osoby však budeme o vaší žádosti o ukončení marketingové komunikace informovat. Dále bychom vás rádi upozornili, že i v případě vaší žádosti o ukončení marketingové komunikace vám můžeme i nadále zasílat jiná důležitá administrativní sdělení, přičemž jejich zasílání již z vaší strany ukončit nelze.

V některých zemích může mít fyzická osoba na základě určitých důvodů právo přístupu, opravy, námitky proti použití nebo žádosti o vymazání či utajení osobních údajů. V případě jakýchkoli žádostí týkajících se výše uvedeného nebo v případě jakýchkoli otázek nebo obav ohledně našeho zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat, viz část „Na koho se obrátit ohledně vašich osobních údajů“. Rádi bychom vás upozornili, že u některých osobních údajů nemusí být na základě místních zákonů o soukromí a ochraně dat právo přístupu, opravy, námitky, vymazání nebo utajení umožněno.

„Další údaje“ jsou informace, které neodhalují vaši konkrétní identitu, např.:daje o prohlížeči a elektronickém zařízení,

 • údaje o použitých aplikacích,
 • údaje získané prostřednictvím tzv. cookie, pixelových značek a jiných technologií,
 • demografické údaje a další vámi poskytnuté údaje a
 • souhrnné údaje.

Další údaje, které shromažďujeme 

Naše společnost a naši poskytovatelé služeb vystupující jako třetí osoby, mohou shromažďovat další údaje různými způsoby, např.:

 • Prostřednictvím internetového prohlížeče nebo elektronického zařízení : Většina webových stránek nebo automaticky vaše elektronické zařízení shromažďuje určité informace, např. vaši IP adresu (tzn. adresu vašeho počítače na internetu), rozlišení obrazovky, typ operačního systému (Windows nebo Mac) a verzi operačního systému, výrobce elektronického zařízení a model, jazyk, typ a verzi internetového prohlížeče, dobu návštěvy, navštívené stránky a název a verzi Služeb elektronických komunikací AIG (jako například aplikace), které používáte. Tyto údaje používáme, abychom zajistili řádnou funkčnost Služeb elektronických komunikací AIG.
 • Prostřednictvím využívání aplikací : Pokud stahujete a používáte aplikace, my i poskytovatelé našich služeb můžeme sbírat a shromažďovat informace o takovémto využívání aplikací, např. informace o datu a čase využití aplikace provozované našimi servery na vašem elektronickém zařízení nebo informace o tom, jaké informace a složky byly na základě čísla Vašeho zařízení do aplikace staženy. 
 • Prostřednictvím využívání cookies : Cookies jsou informace uložené přímo na počítači, který používáte. Cookies nám umožňují rozpoznat váš počítač a shromažďovat informace jako typ internetového prohlížeče, čas strávený využíváním Služeb elektronických komunikací AIG, navštívené stránky a jazykové preference. Dané informace můžeme používat z bezpečnostních důvodů, k usnadnění navigace, k efektivnějšímu zobrazení informací, k personalizaci vašeho využívání Služeb elektronických komunikací AIG nebo ke shromažďování statistických údajů o používání Služeb elektronických komunikací AIG. Cookies nám také umožňují předkládat vám reklamy či nabídky, které vás budou s největší pravděpodobností zajímat. Cookies můžeme dále využívat ke sledování vašich reakcí na naše reklamy a tyto nebo jiné soubory mohou být z naší strany rovněž využívány ke sledování, jak používáte jiné webové stránky.

  Níže uvedený text obsahuje popis všech typů cookies, které používáme na svých webových stránkách v České republice, dále popis jejich činnosti a informace o tom, jaké údaje o vás shromažďují a k čemu je používáme:

  Cookie Geo Location – Když určitý návštěvník jednu z našich webových stránek navštíví poprvé, přečteme lokalitu tohoto návštěvníka z jeho IP adresy a použijeme tyto informace k určení webových stránek konkrétní země, které chce navštívit. Tato metoda ovšem není zcela přesná, takže když daný návštěvník směřuje k webovým stránkám určité země, použijeme cookie k uložení těchto informací i k uložení jazyka, v němž si daný návštěvník zvolil stránky zobrazit. Při příští návštěvě stránek si přečteme cookie a nabídneme mu stejnou zemi i jazykovou verzi, kterou použil při své poslední návštěvě. Zamýšlenou výhodou zde je, že při každé návštěvě stránek není nutné znovu volit stránky dané země. Tento soubor cookie neshromažďuje ani nepoužívá jakékoli osobní údaje.

  Cookie Site Catalyst (společnosti Adobe) – Tento soubor cookie nám umožňuje shromažďovat a analyzovat informace o tom, jak se návštěvníci dostávají na naše stránky a jak se na našich stránkách chovají, např. informace o vyhledávaných produktech, zobrazeném obsahu a krocích, které vedou k dokončení prodeje nebo upuštění od něj. Tyto souhrnné údaje používáme k přizpůsobení našich stránek, aby lépe sloužily vašim potřebám a zájmům i potřebám a zájmům ostatních uživatelů a aby poskytovaly relevantnější a užitečnější informace. Cookie je umístěn na počítači návštěvníka pouze dočasně. Daný cookie neshromažďuje ani nepoužívá vaše osobní údaje. Namísto toho tento soubor zaznamenává anonymní kód, který identifikuje uživatele, a tento kód „sleduje“ uživatele na jeho cestě po webových stránkách. Tyto souhrnné a anonymní údaje využíváme ke statistickým analýzám.

  Cookie DoubleClick – Za účelem provozování bannerové reklamy dále na počítače všech návštěvníků webových stránek umísťujeme cookie ve formě sledovacího pixelu. Na základě těchto cookies víme, že určitý návštěvník naše stránky navštívil již dříve, a následně pak umístíme a zobrazíme vhodný reklamní banner na síti přidružených webových stránek. Tímto způsobem nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Jedním z reklamních subjektů, jejichž služby využíváme, je DoubleClick, dceřiný podnik společnosti Google Inc. Více informací o souboru cookie DoubleClick či o odhlášení z příjmu cookie DoubleClick naleznete na adrese http://www.google.com/privacy/ads/ .

  Cookie Affiliate –Naše společnost dále používá cookie ve formě sledovacího pixelu, který je umístěn na počítač návštěvníka a shromažďuje pouze identifikační kód transakce (který identifikuje každou přidruženou webovou stránku, z níž návštěvník přišel) a dále pak zaznamenává čas a datum. Tato činnost umožňuje naší přidružené síti sledovat přidružené prodeje a zajistit, aby přidružený subjekt obdržel odměnu za prodej, který souvisí s naší společností. Nedochází k jakémukoli předávání osobních údajů.

  Cookie Optimost – Tento cookie využíváme ke shromažďování anonymních informací o relaci, díky čemuž zjišťujeme, kdy byl cookie umístěn na počítač návštěvníka a z jakého segmentu, jaké vlny a jaké verze pochází. Cookie má anonymní „id návštěvníka“, což je náhodné číslo vytvořené k identifikaci návštěvníka s cílem rozlišit mezi jedinečnými a/nebo opakovanými návštěvníky. Tyto cookies neshromažďují osobní údaje. Se zásadami ochrany osobních údajů u cookie Optimost se můžete seznámit na adrese https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy .

  Příjem cookies, které používáme, můžete odmítnout, a to úpravou nastavení internetového prohlížeče. Pokud ovšem tyto cookies nebudete přijímat, nemusí být používání Služeb elektornických komunikací AIG a některých online produktů vždy pohodlné a bez potíží. 

 • Prostřednictvím využívání pixelových značek, webových signálů (technologie web beacon), volných souborů GIF (clear GIFs) a jiných podobných technologií : Tyto technologie mohou být použity v souvislosti s některými stránkami Služeb elektronických komunikací AIG a e-mailovými zprávami ve formátu HTML, a to například za účelem sledování činností uživatelů Služeb elektronických komunikací AIG a příjemců e-mailů, měření úspěšnosti našich marketingových kampaní a tvorby statistik o využití a míře odezvy u Služeb elektronických komunikací AIG.

  Naše společnost využívá analytickou službu Omniture společnosti Adobe zaměřující se na cookies a webové signály, což nám umožňuje lépe porozumět, jak naše webové stránky používají spotřebitelé, abychom mohli tyto stránky dále zlepšovat. Společnost Adobe není oprávněna nakládat s informacemi, které jí poskytujeme, v míře větší, než jaká je nezbytně nutná pro spolupráci s námi. Více informací o službě Omniture společnosti Adobe, včetně informací, jak se z ní odhlásit, naleznete na adrese http://www.omniture.com/privacy/policy#optout .

 • Prostřednictvím fyzického umístění : V souladu s platnými právními předpisy můžeme shromažďovat informace o fyzickém umístění Vašeho elektronického zařízení prostřednictvím, např. satelitu, vysílače mobilního signálu nebo signálů WiFi. Fyzické umístění Vašeho zařízení můžeme použít k tomu, abychom Vám poskytli personalizované služby včetně jejich obsahu založeném na Vaši momentální poloze. S ohledem na Vámi sdělené marketingové preference nebo na platné právní předpisy můžeme sdílet fyzické umístění Vašeho elektronického zařízení společně s informacemi o tom, jaké reklamy jste shlédli, a jinými informacemi, které shromažďujeme, rovněž s našimi marketingovými partnery, abychom jim umožnili poskytovat vám personalizovanější obsah a zkoumat účinnost reklamních kampaní. V některých případech můžete být oprávněni schválit nebo odmítnout takovéto použití a/nebo sdílení umístění Vašeho elektronického zařízení, avšak pokud si zvolíte odmítnutí tohoto způsobu použití a/nebo sdílení, je možné, že my a/nebo naši marketingoví partneři Vám nebudeme moci příslušné personalizované služby a jejich obsah poskytnout.

 • Od vás : Některé informace (např. vaši lokalitu nebo preferované formy komunikace) jsou shromažďovány v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Pokud tyto informace nejsou spojeny s osobními údaji, není možné vás na jejich základě osobně identifikovat.

 • Prostřednictvím seskupování (agregace) údajů : Naše společnost může shromažďovat a používat určité údaje (můžeme například shromažďovat údaje pro výpočet procenta našich uživatelů, kteří mají určitou telefonní předvolbu).

  Rádi bychom vás upozornili, že můžeme používat a zveřejňovat další údaje bez ohledu na účel, s výjimkou případů, kdy nám to platné zákony neumožňují. Pokud jsme na základě platných zákonů povinni nakládat s dalšími údaji jako s osobními údaji, pak můžeme kromě forem použití uvedených v části „Další údaje, které shromažďujeme“ používat a zveřejňovat další údaje pro všechny účely, pro které používáme a zveřejňujeme osobní údaje.

Tato Pravidla ochrany osobních údajů se nezabývají soukromím, údaji ani jinými postupy jakýchkoli třetích osob, včetně jakýchkoli třetích osob provozujících jakékoli webové stránky nebo služby, na které tyto Služby elektronických komunikací AIG obsahují odkaz, a naše společnost za výše uvedené nenese jakoukoli odpovědnost. Uvedení odkazu na Službách elektronických komunikací AIG tedy neznamená souhlas s odkazovanými stránkami nebo službami z naší strany ani ze strany společností naší skupiny.

Prosím vezměte na vědomí, že nejsme odpovědni za shromažďování, použití a zveřejňování pravidel a postupů (včetně postupu při zajištění bezpečnosti dat) jiných organizací, jako je Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® nebo jakéhokoli jiného vývojáře aplikací nebo jejich poskytovatele,poskytovatele platformy sociálních sítí, poskytovatele operačního systému, poskytovatele služby bezdrátového připojení nebo výrobce elektronických zařízení, včetně jakýchkoli osobních údajů, které zpřístupníte jiným organizacím prostřednictvím nebo ve spojení se Službami elektronických komunikací AIG.

Tyto Služby elektronických komunikací AIG nejsou určeny osobám mladším osmnácti (18) let a naše společnost požaduje, aby tyto osoby prostřednictvím Služeb elektronických komunikací AIG osobní údaje neposkytovaly.

Tato Pravidla ochrany osobních údajů pravidelně revidujeme, a vyhrazujeme si rovněž právo je kdykoli změnit s cílem zohlednit změny v našich obchodních a právních požadavcích. Aktualizované verze budou umístěny na našich webových stránkách.

Na základě data u údaje „POSLEDNÍ ZMĚNA“ v horní části těchto Pravidel ochrany osobních údajů zjistíte, kdy byl dokument naposledy revidován.

 • AIG používá technologii cookies, aby měl návštěvník naších stránek co nejlepší užitek z jejich návštěvy. Pokračováním návštěvy na těchto stránkách souhlasíte, že můžeme použít a uchovávat cookies ve vašem zařízení. Nastavení uložení a přístupu cookies můžete upřesnit v nastavení vašeho prohlížeče. Pro další informace navštivte naše stránky, kde se dozvíte více.