Skip-nav
 

O pojištění

Pojištění vybavení domácnosti je určeno každému, kdo nechce být zaskočen mimořádnými výdaji po nepříjemné události.

 

Pojistíme Váš majetek (veškeré movité věci, které jsou ve Vašem vlastnictví a které se nacházejí v pojištěné domácnosti) v těchto případech:

 • krádež vloupáním
 • požár
 • úder blesku, hrom, vichřice a krupobití
 • únik či prosáknutí vody z potrubí nebo topení
 • pád letadla, pád předmětů z letadla
 • náraz vozidla

 

Součástí pojištění domácnosti je také Pojištění odpovědnosti, které se vztahuje na Vaši odpovědnost za škodu na zdraví nebo na věci, kterou jste neúmyslně způsobili třetí osobě.

 

Jako bonus získáte Pojištění klíčů v případě odcizení nebo ztráty klíčů od Vašeho domu, případně od vozidla.

V takovém případě uhradíme:

 • náklady na výměnu zámků a klíčů
 • náklady na zámečníka
 • nájem náhradního vozu na dobu jednoho dne, pokud ztratíte klíče k Vašemu vozidlu a jejich náhrada bude trvat déle než dvacet čtyři hodin

Registrace ani pojištění nejsou omezeny maximálním věkem.

Rozsah programu

<>
  Úroveň A Úroveň B Úroveň C

Pojištění vybavení domácnosti pro uvedená rizika

až 500 000 Kč až 250 000 Kč až 100 000 Kč

Pojištění odpovědnosti

až 1 000 000 Kč až 1 000 000 Kč až 1 000 000 Kč

Pojištění klíčů

až 5 000 Kč až 5 000 Kč až 5 000 Kč

Měsíční cena programu

<>
  Úroveň A Úroveň B Úroveň C

249 Kč 169 Kč 96 Kč

podrobné informace naleznete v pojistných podmínkách

Pojistná událost

Pokud chcete uplatnit nárok na pojistné plnění, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle 234 108 311. Požádáme Vás o vyplnění formuláře o oznámení škody.

 

Dojde-li ke škodné události, má pojištěný zejména následující povinnosti:

 1. v případě pojistné události podle zvláštní části A těchto pojistných podmínek poskytnout pojistiteli informace objasňující příčinu škody na věci a předat doklady prokazující vlastnictví a hodnotu ztracené, poškozené nebo zničené věci; za tyto doklady se považují zejména účtenka, záruční list nebo kupní smlouva;
 2. v případě, že je škoda způsobena vloupáním nebo úmyslným poškozením (vandalismus) nebo se jako taková jeví, ihned uvědomit Policii České republiky, a to nejpozději do 24 hodin od zjištění takové škodné události, a zajistit protokol nebo úřední záznam v písemné formě;
 3. v případě, že je škoda způsobena požárem, nebo se jako taková jeví, okamžitě uvědomit Hasičský záchranný sbor České republiky a vyžádat si veškerou dokumentaci dostupnout k této škodné události;
 4. neprodleně informovat pojistitele o škodné události, očekávané újmě, její pravděpodobné příčině a předpokládané výši;
 5. do třiceti dnů po škodné události uplatnit u pojistitele v písemné formě nárok na pojtné plnění a na svůj náklad opatřit podle požadavků pojistitele podrobné relevantní údaje a doklady prokazující příčinu vzniklé újmy;
 6. podle svých možností učinit veškeré nezbytné kroky k omezení rozsahu vzniklé újmy;
 7. v případě pojistné události podle zvláštní části C těchto pojistných podmínek jakékoliv odcizení klíčů ohlásit na Policii České republiky, a to nejpozději do 24 hodin od zajištění takové škodní události a zajistit protokol nebo úření záznam v písemné formě.

Formulář

Kontaktujte mne

Zašlete nám své kontaktní údaje a my Vám rádi zavoláme a poradíme.

Všechna pole jsou povinná

*=Required
*
*
*
*
*