Skip-nav
 

Pojištění si můžete sjednat vyplněním formuláře na těchto internetových stránkách. 

Nebo zavolejte na naši bezplatnou linku 800 700 025 a pojištění si sjednejte s operátorem. Ten Vám také rád zodpoví všechny Vaše dotazy. Sjednání trvá pouhých pár minut.

Do 5 dnů Vám zašleme poštou pojistnou smlouvu s pojistnými podmínkami. Pak stačí zaplatit první platbu do 15. dne následujícího měsíce. Pokud první platba nebude uhrazena včas, pojistná smlouva nevznikne a Vy tak ztrácíte nárok na veškeré výhody pojištění. 

Pokud se rozhodnete smlouvu ukončit po první platbě, výpověd musí být zaslána písemně.

Pokud si pojištění sjednáte prostřednictvím internetu, vzniká v 0:00 hodin dne následujícího po registraci vyplněného formuláře. 

Pokud si pojištění sjednáte telefonicky, vstupuje v platnost ihned po skončení telefonického rozhovoru.

Ano. V případě, že máte uzavřeno jiné úrazové pojištění nebo pojištění nemoci, výplaty pojistného plnění se sčítají. 

V případě pojištění domácnosti a osobního pojištění jste povinen nám bez zbytečného odkladu oznámit, že se na pojistné nebezpečí podle tohoto pojištění vztahuje i jiné pojištění, jelikož se jedná o škodového pojištění. Případné pojistné plnění Vám poskytneme v souladu s právní úpravou množného pojištění.

Ne, při uzavření úrazového pojištění nebo pojištění nemoci zdravotní stav uvádět nemusíte. 

Pokud již trpíte nějakou nemocí nebo poruchou zdraví, nebude se na toto pojištění vztahovat. V případě pojistné události si vyžádáme lékařskou zprávu, abychom mohli náležitě posoudit následky úrazu a vyplatit plnění. 

Pouze v případě pojištění pro případ rakoviny potřebujeme vědět, zda Vám nebo Vašim rodičům či sourozencům byla diagnostikována rakovina před dosažením 60 let věku. Pokud ne, můžete si pojištění sjednat.

Pokud si zvolíte rodinnou variantu, můžete do pojištění zahrnout Vašeho manžela (manželku) nebo partnera (partnerku) a děti od 6 měsíců do 18 let, kteří s Vámi žijí ve společné domácnosti. Manželství není podmínkou.

 

Pro uzavření rodinné varianty máme pouze dvě podmínky:

  • musíte žít ve společné domácnosti,  
  • musíte trvale žít na území České republiky.

Pojištění je možné platit jedním ze tří následujících způsobů: 

 

SIPO 

Pokud využíváte SIPO, zahrňte si pojištění do měsíčních plateb. Vše zařídíme za Vás, potřebujeme pouze 10místné spojovací číslo (specifický symbol). Náš operátor Vás bude ohledně tohoto údaje kontaktovat. 

 

Trvalý příkaz 

Trvalý příkaz si zadáte sami na pobočce své banky nebo prostřednictvím internetového bankovnictví na základě vzoru, který Vám zašleme spolu s pojistnou smlouvou. 

 

Složenka 

Předvyplněné složenky nezasíláme, složenku typu A si tak sami vyplníte na pobočce České pošty a zašlete.  

 

Ne, cena zůstává stejná po celou dobu platnosti pojištění.

V případě hospitalizace následkem úrazu stačí strávit v nemocnici 24 hodin, v případě hospitalizace následkem nemoci 3 dny. Plnění Vám vyplatíme zpětně už od prvního dne.

Čekací lhůta je doba od počátku pojištění, během které Vám nebude vyplaceno plnění v případě pojistné události. 

Uplatňuje se v případě hospitalizace následkem úrazu a nemoci, což je čekací lhůta 60 dní a v případě pojištění pro případ rakoviny je čekací lhůta 90 dní.

Těhotenství není klasifikováno jako úraz či nemoc, proto se na něj pojištění nevztahuje. V případě hospitalizace související s těhotenstvím nebude pojistné plnění vyplaceno a to ani v případě hospitalizace související s porodem.

Výluky jsou omezení, za kterých nebude pojistné plnění vyplaceno. 

Lze je rozdělit do dvou skupin: 

  • události, které není žádoucí pojišťovat – sebepoškození, alkohol, drogy, trestný čin apod.
  • rizika, která by pojištění velmi prodražila – dlouhodobé rehabilitační pobyty, duševní poruchy apod.

Přehled konkrétních výluk, které se vztahují na naše pojištění, najdete v pojistných podmínkách. 

 

Nebude, jelikož se nejedná o produkt se spořením. Pokud nenastane pojistná událost, pojistné náleží pojišťovně.

Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, abyste obdržel(a) služby nejvyšší kvality. 

Pokud však přesto nebudete s těmito službami spokojen(a), kontaktujte prosím: 

 

AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku 

Ředitel divize pojištění osob 

V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 

Tel.: +420 234 108 311, Fax: +420 234 384 

 

Abychom mohli Vaši stížnost rychle řešit, uvádějte prosím číslo pojistky nebo pojistné události a jméno pojistníka či pojištěného.  

Vynasnažíme se vyřešit Váš problém přímo s Vámi, pokud Vám však nebudeme schopní vyhovět, máte právo se obrátit na Českou národní banku. 

Česká národní banka sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami 

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

Tel.: 224 411 111, Fax: 224 412 404

Pojistná smlouva vstupuje v platnost uhrazením první platby pojistného. Pokud k úhradě pojistného dojde a Vy se přesto rozhodnete pro odstoupení od smlouvy, můžete tak učinit do 14 dnů, a to bez udání důvodu. Jednoduše vyplňte Formulář pro odstoupení od pojistné smouvy a zašlete jej na adresu uvedenou ve formuláři. 

 

Formulář pro odstoupení od pojistné smlouvy naleznete zde.

Pokud pojistné za druhé a další pojistná období nebude uhrazeno v den splatnosti, zašleme nejprve 1. upomínku ve formě textové zprávy, poté 2. upomínku v písemné formě a nakonec 3. upomínku v písemné formě. Pokud pojistné nebude uhrazeno ani ve lhůtě uvedené ve 3. upomínce k zaplacení, pojištění k tomuto dni zanikne. Povinnost uhrazení dlužného pojistného však pojistníkovi zůstává, jelikož je až do této doby pojištěn.

V případě, že mezi námi a spotřebitelem (Vámi) dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z pojistné smlouvy neživotního pojištění, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

V případě stížností  týkajících se pojistných smluv uzavřených online, můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“