Skip-nav
 

Existují dobré důvody, proč zvážit uzavření pojištění profesní odpovědnosti od AIG

Každodenní ochrana

Každý odborník musí činit rozhodnutí a některá z těchto rozhodnutí mohou být zpochybněna, možná i o několik let později. Profesní odpovědnost umožňuje, aby celý praktikující tým dělal svou práci, aniž by se neustále musel ohlížet přes rameno.

Silná ochrana a rychlá likvidace

Máme prokázané výkony v oblasti obrany proti obvinění odborných pracovníků. Naše týmy likvidátorů jsou odborníci z oblasti profesní odpovědnosti, kteří chápou hodnotu rychlé reakce, citlivost obchodních vztahů a význam vybudování co nejsilnější obrany.

Různé specializace, různá rizika

Pojišťujeme širokou škálu odborných činností a jsme si vědomi toho, že oblasti rizik nebo základy pro podávání stížností se mezi nimi často značně liší. Proto jsou naše pojistky navrženy na základě skutečných potřeb konkrétní skupiny odborníků – od samostatných podnikatelů až po velké firmy.

Řešení pro profesionály

Jak bylo uvedeno, AIG poskytuje řešení navržená pro všechny profesní třídy a společnosti všech velikostí:
 • Architekti, technici a projektové společnosti
 • Právní firmy
 • Makléři a pojišťovací agenti
 • Jednotliví profesionálové (právníci, účetní, poradci)
 • Pevné krytí pro odborníky spojené s řády / odbory / asociace nebo jednotilivá portfola zprostředkovatelů (právníci, účetní, notáři, poradci atp.)
 • Poradenské firmy pro management a marketing
 • Počítačové firmy, elektronický obchod nebo call centra
 • Agentury pro dočasné pracovníky
 • Mediální a komunikační společnosti (nakladatelství, reklama, televize, rozhlas atp.)
 • Telekomunikační společnosti
 • Společnosti poskytující obecné služby

AIG je jedním z předních pojistitelů pro sektor IT technologií. 

Každá IT společnost ví, že důkladná příprava a management projektu jsou klíčové pro úspěch produktu a řešení v oblasti IT. Avšak tuto potřebu doplňuje potřeba vhodného pojištění rizik vyplývajících z odpovědnosti za provoz technologického systému či poskytování IT služeb. 

Často dochází ke zdržení projektů, což vede k nenaplnění očekávání klientů a nároky vůči těmto společnostem z titulu nedbalosti nebo nedodržení smluvních závazků jsou stále častější. I v případech, kdy se odpovědnost pojištěného neprokáže, mohou být samotné procesy dokazování a související náklady právního zastoupení velmi drahé. 

Naše současné portfolio, zkušenosti s technickým underwritingem a likvidací pojistných událostí, nám umožňují hlubokou znalost a možnost pochopení činnosti našich klientů. 

Jen v roce 2010 řešila AIG přímo v sektoru technologií pojistné události ve výši přesahující 50 mil. EUR. 

Současně máme přístup k široké síti kvalifikovaných a zkušených právníků a znalců v oblasti IT, kteří pracují na efektivní ochraně našich klientů a prokazování jejich neviny. 

Nejčastější chyby a opomenutí

 • Pochybení při instalaci software / hardware 
 • Selhání software 
 • Neúmyslný přenos počítačového viru

Profesní odpovědnost právnických profesí je jedním z nejrizikovějších a nejvíce proměnlivých segmentů. AIG dlouhodobě prokázala svoji schopnost plnit své závazky i v této oblasti jako "best in claims", to znamená nejlepší při likvidaci pojistných událostí. 

Právnické profese čelí neustálým změnám, změna je asi jedinou konstantou při této profesi. Změny legislativního prostředí spolu s rostoucím tlakem od klientů na bezchybný výkon služeb a jejich včasné dodání, zvyšují rizika, jimž čelí moderní právníci v celé Evropě. 

AIG si udržuje podstatný podíl na trhu v segmentu právnických profesí na globální úrovni, čímž potvrzuje nejen svůj závazek vůči klientům ale i prvotřídní servis. Naše dlouholeté zkušenosti pojistitele profesní odpovědnosti právnické profese nám umožňují nabízet řešení určené přímo pro individuální potřeby a požadavky klientů v ČR. V roce 2010 AIG řešila více než 5 000 škod v rámci právnických profesí v celé Evropě. 

Nejčastější chyby a opomenutí

 • Opožděné uplatnění nároku, který je v důsledku toho promlčen 
 • Opomenutí v právních prověrkách týkajících se nemovitostí 
 • Chyby při sepisování nájemní smlouvy

V současném světě, kde je úspěch měřen zejména penězi, čelí profese auditora nebo účetních stále rostoucímu počtu  vznesených nároků. 
Každé pochybení může způsobit  klientům významný finanční dopad, přičemž není podstatné, zda se jedná o výkon auditu, podávání daňových přiznání nebo "jen" obyčejné účetní chyby. 

AIG má dlouhodobou praxi v poskytování pojištění pro auditory a účetní na individuální bázi i při poskytování řešení pro odborné komory. Nabídku rádi zpracujeme pro každou společnost nebo jednotlivce. Zaměřujeme se hlavně na společnosti s pozitivním přístupem k risk managementu. 
Naši likvidátoři pojistných událostí řešili jen v roce 2010 přes 2 000 pojistných událostí v této profesi. 

Nejčastější chyby a opomenutí

 • Penále vzniklé v důsledku špatného určení, výpočtu, pozdního přiznání či zaplacení daně 
 • Chybné poradenství při daňovém strukturování obchodní transakce 
 • Neodhalení podvodných aktivit při auditu společnosti

V České republice jsme připravili pojistné řešení také pro tzv. nezávislé konzultanty v oblasti řízení a vedení společností. Naše pojištění je vhodné pro všechny, kteří nabízí poradenské služby pro management společností a pro agentury poskytující poradenství v oblasti správy dotací a organizaci veřejných zakázek. 

Mnohé korporace spoléhají na své nezávislé poradce a konzultanty v oblastech strategického plánování, lidských zdrojů a informačních systémů. V případě omylu nebo drobné chyby při poskytnutí konzultace může dojít ke značným finančním škodám u klientů těchto poradenských společností. 

Poradenské agentury v oblasti dotací a veřejných zakázek jsou mimo jiné vystaveny riziku uplatnění nároku ze strany poškozených při výkonu těchto typických činností: zpracování žádostí, dodržení termínů stanovených výběrovým řízením, vyhodnocování výběrových řízení, komunikace s příslušnými státními orgány v procesu schvalování a poskytování dotací apod. 

Naše mezinárodní zkušenosti a znalost místních specifik nám umožňují navrhnout optimální skladbu pojistného programu pro každou poradensko-konzultační společnost. 

Nejčastější chyby a opomenutí

 • Formální chyba při zpracování nabídky 
 • Nedodržení podmínek zadávacího řízení 
 • Špatné vyhodnocení výběrového řízení

Důležitost a vliv medií v současném světě má za následek exponenciální nárůst nebezpečí, která jim hrozí při výkonu jejich činnosti. 

Bez ohledu na to, zda se jedná o reklamní agenturu, vydavatelství, televizi, rozhlas nebo tisková media, hrozby jsou podobné a rychle se mění. 

Tyto profese čelí nejen nárokům vyplývajícím z ochrany soukromí, duševního vlastnictví, pomluvy, ale i z jiných hrozeb, které s sebou přináší digitalizace. 

Podobně i internet vytváří množství nástrah a rizik souvisejících s odpovědností za obsah stránky, copyright, plagiátorství nebo ochranu soukromí. Pro ně je nezbytné mít pojistitele, který nejen definuje uvedené nebezpečí, ale má i reálné zkušenosti s likvidací pojistných událostí. 

AIG Europe poskytuje pojistné řešení pro několik největších evropských společností podnikajících v této oblasti. V roce 2010 jsme řešili několik velkých, komplexních škod zahrnujících porušení autorských práv a odpovědnost za obsah internetové stránky. 

Naše zkušenosti s pojištěním této profese spolu se škodami, které jsme vyplatili, nás řadí o krok vpřed na trhu a mezi "best in class" v tomto druhu pojištění. 
  
Nejčastější chyby a opomenutí

 • Zveřejnění údajně nepravdivých a hanlivých informací v tisku 
 • Užití fotografie nebo jiných osobních údajů známých osobností bez jejich souhlasu 
 • Chybně umístěné billboardy / reklamy 
 • Porušení práv k duševnímu vlastnictví

Co je zahrnuto?

Pojištění profesní odpovědnosti poskytuje ochranu pro případ odpovědnosti za finanční škodu, kterou pojištěný neúmyslně způsobí třetí straně – nejčastěji svému klientovi - v souvislosti s odbornou činností, kterou vykonává. „Vadné poskytnutí odborné služby“ pak můžeme definovat jako nedbalostní porušení povinností při poskytování odborné služby ze strany pojištěného, včetně nedbalostní chyby, chybného vyjádření či porušení povinnosti mlčenlivosti. Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů právního zastoupení vynaložených v souvislosti s obranou proti nároku na náhradu škody, který byl uplatněn ať formou civilní žaloby, či v rámci adhezního řízení, které je součástí trestního řízení. 

Naše nové pojistné podmínky kryjí i případy, kdy se nároku domáhá například konkurence pojištěného v souvislosti s porušením práv duševního vlastnictví nebo v případech, kdy může dojít k poškození dobrého jména, pomluvám, atd. 

Případové studie:

Finanční škoda 
Společnost poskytující dotační poradenství v rámci  svých služeb nedodržela veškeré formální náležitosti žádosti pro získání dotace. Na základě těchto nedostatků byla dotace krácena. Tuto finanční újmu klient následně uplatňoval po agentuře, která žádost o dotaci zpracovala.  

Porušení autorských práv 
V rámci reklamní kampaně byl použit hudební motiv bez svolení autora. Skladatel se obrátil na společnost s žádostí o náhradu škody z titulu porušení jeho autorských práv. Společnost následně uplatnila nárok u reklamní agentury, která kampaň připravila. 

Porušení práv na ochranu osobnosti a práv na ochranu soukromí 
Český týdeník publikoval článek o rodině známého politika. Ten se následně obrátil na soud s žalobou pro porušení práva na ochranu soukromí a ochranu osobnosti s žádostí o omluvu a finanční kompenzaci. Soud nakonec přiznal politikovi finanční kompenzaci a veřejnou omluvu, kterou musel týdeník otisknout.

Odborníci ze všech profesí čelí vzrůstajícímu riziku vzniku škod, které mohou nastat v souvislosti s užíváním internetu, emailu či používáním jiných elektronických systémů pro komunikaci a přenos dokumentů a dat. AIG nabízí pojistnou ochranu pro případy, kdy odpovědnost vyplývá z:

 • provozování internetu, intranetu nebo extranetu 
 • přenosu elektronické pošty 
 • neúmyslného přenosu počítačového viru

Případové studie: 

Škoda způsobená prostřednictvím elektronické pošty 
Konzultační společnost poslala prostřednictvím elektronické pošty zpracované dokumenty pro svého klienta. Část příloh však byla poškozena a obsahovala virus, který infikoval server klienta. Následkem této skutečnosti vznikla klientovi konzultační společnosti finanční újma v podobě poškozených dokumentů a souborů v jeho počítači. 

Další příklady… 
Internetové stránky pojištěného mohou obsahovat text, přílohy či jiný obsah, který může vest k nárokům z titulu porušení autorských práv, obchodních značek nebo jiného duševního vlastnictví. Stejně tak může dojít k neúmyslnému zveřejnění či úniku citlivých dat a údajů, které povedou k žalobám na ochranu osobnosti. V dnešní době stále více společností používá ke své komunikaci či propagaci elektronické noviny, brožury či letáky. To vytváří další potencionální zdroj možných nároků.

Pojištěným subjektem není pouze pojistník, ale i všechny jeho dceřiné společnosti. 
Definice pojištěného obsahuje kromě pojistníka a jeho dceřiných společností také všechny zaměstnance, společníky, statutární orgány společnosti, dočasné zaměstnance a subdodavatele vykonávající činnost za pojistníka nebo jeho dceřiné společnosti, jejich jménem a na základě písemné smlouvy. 

Dočasní pracovníci:
V současných ekonomických podmínkách se společnosti stále častěji spoléhají na dočasné pracovní síly. Bohužel ne vždy je možné zabezpečit kvalitu odvedené práce těchto pracovníků. 

Subdodavatelé: 
Subdodavatelé nemusí vždy splňovat (následovat) požadovaný standard kvality poskytovaných služeb a někdy tito subdodavatelé nemají ani své vlastní pojištění profesní odpovědnosti. Avšak i subdodavatelé mohou svým pochybením při poskytování odborných služeb jménem pojistníka způsobit značné finanční škody. Pro tyto případy kryje naše pojištění i škody způsobené subdodavateli za podmínky, že vykonávají činnost za pojistníka či jeho dceřinou společnost, jejich jménem a na základě písemné smlouvy. 

Komplexní řešení: 
Pod jednou pojistnou smlouvou můžeme zajistit pojistnou ochranu jak pro samotnou pojištěnou/mateřskou společnost, tak i pro všechny dceřiné společnosti po celém světě. V případě potřeby Vám také můžeme nabídnout pojištění formou mezinárodního programu.

Pojištění profesní odpovědnosti poskytuje komplexní právní ochranu v případě vzneseného nároku. Náklady právního zastoupení jsou kryty až do výše celého limitu a to bez jakéhokoliv omezení – např. dle tarifních částek nebo jiných sazebníků. V některých případech dokáží náklady právního zastupování pojištěného proti vzneseným nárokům způsobit značné náklady bez ohledu na skutečnou míru zavinění a odpovědnosti pojištěného. AIG Europe v roce 2010 řešil několik vznesených nároků, kde jen náklady právního zastoupení přesáhly částku 1 000 000,- EUR ještě před tím, než došlo k samotnému prokázání míry zavinění pojištěného. 

Jako novinku v rámci pojištění profesní odpovědnosti poskytuje AIG Europe tzv. kompenzaci účasti u soudu v souvislosti s nárokem. 

V rámci pojistného plnění bude za každou níže uvedenou osobu, která se zúčastní soudního řízení v souvislosti s nárokem, poskytnuta kompenzace účasti u soudu ve výši : 8.000,- Kč za společníka, statutární orgán nebo člena statutárního orgánu a 4.500,- Kč za každého zaměstnance, a to za každý započatý den, ve kterém je účast těchto osob u soudu vyžadována.

Společnosti při poskytování odborných služeb přebírají od svých klientů různé dokumenty, které pak zůstávají v jejich úschově a za které nese společnost odpovědnost. V případě, že dojde ke ztrátě, zcizení nebo k poškození těchto dokumentů, uhradí pojišťovna nejen případnou finanční škodu, ale i náklady na obnovu, znovupořízení či náhradu těchto dokumentů. 

Případové studie: 

Ztráta dokumentů 
Společnost poskytující dotační poradenství převzala od svého klienta dokumenty pro přípravu projektu. Během úschovy však došlo k poškození a ke ztrátě těchto dokumentů. Dodatečné náklady na znovupořízení ztracených a poškozených dokumentů následně uhradila pojišťovna v rámci sjednaného pojištění profesní odpovědnosti. 

Široká definice pojmu Dokumenty 
Dokumenty znamenají veškerou dokumentaci jakékoliv povahy, včetně počítačových záznamů, elektronických a digitalizovaných dat. Takto široká definice je důležitá především pro IT společnosti, které zpravidla disponují s daty a elektronickými údaji převzatými od svých klientů.

V současném ekonomickém prostředí se podvodné jednání a zpronevěra ze strany zaměstnanců dostává stále více do popředí. Pojištění profesní odpovědnosti od naší pojišťovny poskytuje pojištěné společnosti ochranu pro případy, kdy dojde k podvodnému jednání zaměstnaců a eliminuje tím finanční hrozbu, která může nastat. Jedná se především o případy, kdy zaměstnanec pojištěné společnosti svým nečestným jednáním způsobí škodu, jejímž důsledkem je právní odpovědnost pojištěné společnosti vůči třetí straně – nejčastěji klientovi. 

Nejčastější scénáře jsou:

 • Zpronevěra majetku nebo finančních prostředků klienta 
 • Fakturační podvody 
 • Podvodné manipulace s účty klientů 
 • Zneužití dat a informací od klientů

...to jsou jen některé příklady, kdy trestní činnost zaměstnance může vystavit pojištěnou společnost nároku z profesní odpovědnosti.

Často kladené otázky

Jaké dokumenty a informace musím předložit, abych dostal cenovou nabídku?
Podepsaný a datovaný dotazník AIG a veškeré dostupné informace o aktuálním pojistném krytí a odpovídající dokumentace v případě nároků a historie nároků; kopie typu smlouvy.

Je možné uzavřít pojistné krytí pouze na část činnosti?
Ne, pojistky AIG poskytují krytí celé činnosti, v opačném případě by to vedlo k selekci rizika.

Jsou externí poradci pojištěného kryti zárukou?
Ano, při práci pro pojištěnou stranu a jsou jim pravidelně vypláceny poplatky za poskytované služby. Je nutno uvést fakturovanou částku, aby bylo možno je ocenit a zahrnout do záruky.

Je možné odhadnout zpětné krytí společnosti, která nikdy nebyla pojištěna nebo byla pojištěna nesouvisle?
Ano, ale pouze ve zvláštních případech poté, co pojišťovna zhodnotí a přijme prohlášení o neexistenci nároků nebo jiných zaevidovaných okolností.

Zahrnuje záruka sesterské nebo dceřiné společnosti?
Ne, pojištění profesní odpovědnosti pro krytí nároků třetích stran se vztahuje na činnosti pojištěného vůči třetím stranám. Krytí nároků vůči pojištěnému od sesterských nebo dceřiných společností je vyloučeno.

Jak pojistka funguje?
Ve formě základního nároku (vznesený nárok) jsou pokryty všechny nároky, které jsou poprvé oznámeny v době trvání pojistného krytí pojištěného na skutečnosti neznámé do data, kdy pojistka nabyla účinnosti.

Související dokumenty