Skip-nav
 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti (D&O) je standardní pojistný produkt, který kryje osobní odpovědnost členů orgánů společnosti (člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel) vyplývající z výkonu jejich funkce pro případ uplatnění nároku na náhradu škody.

Proč AIG?

  • AIG je vedoucím světovým pojistitelem D&O pojištění
  • 98 % ze společností uvedených v žebříčku Fortune 500 si vybralo jako D&O pojistitele společnost AIG
  • Máme 40 let zkušeností v D&O pojištění na celém světě a 34 let v Evropě
  • Pro AIG pracuje 151 upisovatelů jen v kontinentální Evropě; tito upisovatelé mají v průměru 14 let zkušeností v tomto odvětví
  • Celosvětově pro AIG pracuje celkem 120 likvidátorů D&O pojistných událostí v lokálních pobočkách
  • Máme 39 vlastních likvidátorů jen v kontinentální Evropě s průměrnou délkou zkušeností 11 let v oboru
  • Zkrátili jsme průměrnou délku procesu likvidace pojistných událostí na základě PACT (Pro Active Claims Team) o 21 %
  • AIG vlastní největší počet národních licencí pojišťoven na světě, a to o 26 % více než další pojistitel v řadě
  • 99.7% našich lokálních pojistek je vystaveno přes vlastní síť AIG kanceláří
  • 78 lokálních kanceláří po celém světě je zaměřených pouze na likvidace D&O škod a služby klientům

Klíčové aspekty krytí

Dceřiné společnosti automaticky pojištěny

Automatické zahrnutí dceřiných společností, jejichž aktiva nepřesahují 25 % celkových aktiv pojistníka, vyjma společností kotovaných v USA (lze dopojistit).

Veřejná nabídka cenných papírů vyloučena pouze v USA

Automatické pojištění nároků v souvislosti s veřejnou nabídkou cenných papírů (“IPO”) ve světě mimo USA.

Pokuty a penále

Pojištění pokut a penále uložených pojištěné osobě, vyjma smluvních pokut, pokut vyplývající z daňových povinností nebo trestně-právních sankcí.

Územní rozsah celý svět

Pojištění se vztahuje na nároky vyplývající z porušení povinností, ke kterým došlo kdekoli ve světě.

Škody na životním prostředí

Pojištění nákladů na obranu proti nárokům v souvislosti se znečištěním životního prostředí. CorporateGuard neobsahuje výluku škod na životním prostředí.

Široký rozsah pojištění manažerů ve společnostech mimo skupinu pojistníka

Pojištění pro manažery ve společnostech mimo skupinu pojistníka (tzv. Outside directors liability, „ODL“). Toto pojištění se vztahuje na všechny typy komerčních společností, kromě finančních institucí a společností veřejně obchodovatelných.

Dodatečný limit pro nevýkonné členy orgánů

Limit pro tzv. non-executive directors (např. členové dozorčí rady). Zvlášť vyhrazený pojistný limit pro manažery, kteří nemají možnost zasahovat do obchodního vedení společnosti a vykonávají pouze poradní či dozorovou funkci. Praktické řešení v období, kdy společnosti mají problém získat a udržet takové nevýkonné členy orgánů.

Doživotní lhůta pro zjištění a nahlášení nároků pro bývalé manažery

Pojištění manažerů, kteří přestali vykonávat svoji funkci ve společnosti před koncem pojistné doby, tzv. Retired directors (s výjimkou případů, kdy dojde k transakci) s neomezenou lhůtou pro zjištění a nahlášení nároků. Toto rozšíření je výhodné pro bývalé manažery, kteří již nemají možnost nadále ovlivnit rozhodnutí o obnovení či prodloužení pojistné smlouvy.

Pojištění neoprávněných kroků vůči zaměstnancům

Pojištění škod vzniklých v důsledku neoprávněného jednání vůči zaměstnancům ze strany manažerů, např. neplatné ukončení pracovního poměru nebo diskriminace (tzv. Employers practices liability, „EPL“).

Náklady na šetření

Vztahuje se na formální výslech a vyšetřování pojištěných osob ze strany orgánů veřejné správy bez omezení území či pojistného limitu.

Náklady na zachování dobré pověsti

Z pojištění mohou být hrazeny náklady na poradce nebo odborníka z oblasti public relations v souvislosti se zveřejněním příznivého soudního rozhodnutí.

Náklady v řízení proti majetku a osobní svobodě

Průlomové pojištění nákladů na obranu v řízení, které je vedeno proti pojištěné osobě ze strany orgánu veřejné správy za účelem omezení dispozic s osobním majetkem nebo omezení osobní svobody pojištěné osoby (např. náklady na obstavení majetku, zákaz výkonu funkce, omezení pobytu nebo tzv. Bail and Civil Bond Premium).

Náklady v extradičním řízení

Pojištění nákladů na obranu pojištěné osoby v extradičním řízení.

Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu

Sublimit pro tzv. „pre-investigation“, pro náklady jednotlivých manažerů v náhlých krizových situacích. Jedná se o časté situace známé ve všech legislativách (např. neohlášená a neočekávaná kontrola ve společnosti), které často předchází oficiálnímu šetření nebo žalobě proti pojištěnému.

Náklady v neodkladných případech

Pojištění poskytuje sublimit ve výši 20% z celkového limitu pojistného plnění pro případy, kdy je třeba urgentně vynaložit náklady právního zastoupení, avšak pojištěný nemůže rychle získat předchozí písemný souhlas pojistitele.

Náklady na obranu v souvislosti se škodou na zdraví nebo na majetku

Pojištění manažerů se typicky nevztahuje na škody na zdraví a na majetku. CorporateGuard poskytuje jistotu, že v případě takového nároku budou z pojištění hrazeny náklady na obranu, a to až do výše 20 % limitu pojistného plnění.

Související dokumenty