Podmínky užívání

Užíváním této stránky potvrzujete, že s následujícími podmínkami užívání souhlasíte bez omezení nebo výhrad. Přečtěte si, prosím, pozorně tyto podmínky před tím, než začnete tuto internetovou stránku používat. Uvedené podmínky mohou být kdykoliv upravovány formou aktualizace tohoto záznamu. Takovéto úpravy jsou pro vás závazné a měli byste proto tuto stránku pravidelně číst, abyste se seznámili s podmínkami, jimiž jste v dané době vázáni.

Odmítnutí odpovědnosti

Materiály na této internetové stránce jsou poskytovány "jak stojí a leží" a bez jakýchkoliv výslovných nebo mlčky předpokládaných záruk. V největším možném rozsahu povoleném příslušnými zákony odmítají AIG Inc. a její dceřiné a přidružené společnosti (společně dále jen AIG) veškeré výslovné nebo mlčky předpokládané záruky, zejména mlčky předpokládané záruky prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. AIG nezaručuje, že funkce obsažené v materiálech budou probíhat bez přerušení a že budou prosty chyb, že závady budou opraveny nebo že tato internetová stránka nebo server, ne kterém je možné ji najít, neobsahuje virus nebo jiné škodlivé komponenty. AIG neposkytuje záruky ani nečiní žádná prohlášení týkající se užívání nebo výsledku užívání materiálu na této internetové stránce pokud jde o jejich správnost, přesnost, spolehlivost nebo jiné vlastnosti.
Veškeré náklady na potřebný servis, opravy nebo nápravy půjdou k vaší tíži (a ne k tíži společnosti AIG). Informace a podpisy zde uvedené nejsou vyčerpávajícím popisem veškerých podmínek a výjimek vztahujících se k produktům a službám - jsou poskytovány pouze pro účely obecné informovanosti.
Tato internetová stránka může být napojena na jiné internetové stránky, které nejsou provozovány společností AIG. Za obsah takovýchto stránek nenese AIG odpovědnost. Včlenění takových stránek nebo propojení s nimi neznamená schválení nebo doporučení těchto stránek nebo jejich obsahu ze strany AIG.

Omezení odpovědnosti

Přestože AIG vynakládá přiměřené úsilí, aby tato internetová stránka obsahovala přesné a aktuální informace, muže občas dojít k chybám nebo opomenutím. AIG neposkytuje žádné záruky ani nečiní prohlášení ohledně přesnosti této internetové stránky. AIG ani žádná jiná osoba zapojená do vytváření, výroby nebo doručování této internetové stránky nebude za žádných okolností, včetně, mj. případné nedbalosti, vůči Vám odpovědná za žádné přímé, nahodilé, následné, nepřímé škody nebo škody spočívající v odškodnění, které vznikne v důsledku užívání nebo neschopnosti užití materiálu na této internetové stránce, a to i v případě, že AIG nebo její zmocněný zástupce byli o možnosti vzniku škody informováni. Celková odpovědnosti AIG vůči Vám za veškeré škody, ztráty a důvody žaloby se omezuje na částku Vámi uhrazenou za přístup na tuto internetovou stránku a v žádném případě tuto částku nepřekročí.

AIG také nepřebírá odpovědnost za žádné škody na Vašem počítačovém zařízení nebo jiném majetku nebo za viry, jimiž mohou být taková zařízení nebo majetek napadeny, v důsledku Vašeho přístupu na tuto internetovou stránku, její užívání nebo prohledávání nebo v důsledku stahování jakýchkoliv materiálu, dat, textu, obrázku, video nebo audio záznamu z této internetové stránky Vaší osobou.

OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE UŽÍVÁNÍ MATERIÁLU

Tuto internetovou stránku vlastní a provozuje AIG. Bez výslovného souhlasu společnosti AIG nesmějí být žádné materiály z této internetové stránky nebo jakékoliv internetové stránky vlastněné, provozované, licencované nebo kontrolované AIG jakkoliv kopírovány, reprodukovány, opětovně publikovány, odsunovány, zapisovány, přenášeny nebo distribuovány. Můžete si stáhnout materiál zobrazený na této internetové stránce pouze pro Vaše účely, za předpokladu, že též zachováte veškerá označení autorských práv a jiná označení vlastnických práv, která jsou v materiálech obsažena. Bez písemného souhlasu společnosti AIG nesmíte obsah této internetové stránky, včetně textu, obrázku, audio a video záznamu, distribuovat, modifikovat, přenášet, opětovně užívat, opětovně zapisovat nebo užívat pro veřejné nebo obchodní účely.

AIG také nezaručuje ani neprohlašuje, že užíváním materiálu zobrazených na této internetové stránce nebudete porušovat práva třetích stran, které AIG nevlastní nebo které jí nejsou přidruženy.

CHARAKTER INFORMACÍ

S veškerými informačními sděleními nebo materiály, které přenesete na tuto internetovou stránku elektronickou poštou či jinak, včetně dat, poznámek nebo návrhu, se bude nakládat jako s informacemi, které nemají důvěrný charakter a nepředstavují duševní vlastnictví a které se stanou vlastnictvím společnosti AIG. Takovéto informace, sdělení nebo materiály mohou být použity pro
jakýkoliv účel, včetně, mj. reprodukce, nabídky, zpřístupnění, přenosu, zveřejnění, vysílání a zápisu. Kromě toho má AIG možnost použít jakékoliv myšlenky, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v jakémkoliv sdělení, které na tuto internetovou stránku zašlete, pro jakékoliv účely, včetně mj. pro vývojové a marketingové produkty užívající takové informace.

OTÁZKY JURISDIKCE

Pokud zde není výslovně stanoveno, AIG nečiní žádné prohlášení, že materiály na této internetové stránce jsou vhodné nebo k dispozici pro užívání v jakémkoliv místě. Ty osoby, které se rozhodnou na tuto stránku vstoupit, tak činí ze své vlastní iniciativy a odpovídají za splnění místních zákonů.

Informace obsažené na této internetové stránce nepředstavují nabídku k prodeji nebo výzvu k nákupu jakéhokoliv zajištění nebo pojistného produktu. Žádné zajištění či jiný pojistný produkt nebudou nabízeny nebo prodávány v zemi, kde jsou takovéto nabídky nebo výzvy, nákup nebo prodej nezákonné podle zákona o zajištění, pojišťovacích společnostech nebo jiných zákonu takové země. Určité produkty a služby nejsou podle práva některých zemí dostupné.

OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÁ PRÁVA

Veškeré ochranné známky, známky služeb, obchodní jména, loga a ikony jsou duševním vlastnictvím společnosti AIG. Nic z toho, co je obsaženo na internetové stránce nebude vykládáno jako udělení, ať již náznakem, překážkou uplatnění žalobního nároku či jinak, jakékoliv licence nebo práva na užití jakékoliv ochranné známky zobrazené na této internetové stránce bez písemného souhlasu společnosti AIG nebo takové třetí strany, která případně vlastní ochranné známky na této stránce zobrazené. Kromě případu zde uvedených je Vám jakékoliv užívání ochranných známek zobrazených na této internetové stránce nebo užívání jiného obsahu takové stránky přísně zakázáno.

Obrázky uvedené na této internetové stránce jsou bud vlastnictvím společnosti AIG nebo užity s jejím souhlasem. Kromě případu zde uvedených je Vám i osobě Vámi autorizované jakékoliv užívání obrázku zobrazených na této internetové stránce přísně zakázáno. Jakékoliv neautorizované použití těchto obrázku muže představovat porušení autorského zákona, zákonu o ochranných známkách, zákonu o ochraně soukromí a zveřejňování a předpisu a nařízení týkajících se sdělovacích prostředků.

LICENCE NA UŽITÍ SOFTWARE

Berete na vědomí, že software, který je k dispozici nebo který je Vám poskytován na této internetové stránce, muže obsahovat technologii, která podléhá striktním kontrolám za strany různých vládních úřadů USA v souladu se zákony a předpisy USA týkajícími se kontroly vývozu. Tímto se zavazujete, že nebudete převádět nebo vyvážet takovýto software z USA (včetně, např. poskytnutí takového software zahraniční osobě nebo subjektu v USA) ani nebudete software opětovně vyvážet mimo Spojené státy, pokud by to znamenalo porušení zákonu a předpisu USA týkajících se vývozu. Stahování nebo vývoz jakéhokoliv software nebo technických dat z této internetové stránky do jakékoliv země, která je zákony a předpisy na kontrolu vývozu zakázána, není AIG autorizován.