S potěšením oznamujeme, že dva nové subjekty společnosti AIG v evropském regionu, American International Group UK Limited (AIG UK) v Londýně, a AIG Europe SA (AESA) se sídlem v Lucemburku, zahájily činnost dne 1. prosince 2018. Reorganizace byla provedena prostřednictvím převodu pojišťovací činnosti společnosti AIG Europe Limited (AEL) do AIG UK a AESA a přeshraniční fúze AEL do AESA, což bylo schváleno Vyšším soudem Anglie a Walesu (High Court of England and Wales) dne 25. října 2018.

Struktura dvou entit nám umožňuje uspokojit potřeby našich klientů a zaručuje jistotu smlouvy pro pojistníky AEL poté, co Spojené království opustí Evropskou unii.

Tato webová stránka byla zřízena před převodem s cílem poskytnout podrobnosti o právní restrukturalizaci, která byla dokončena dne 1. prosince 2018. Nadále Vám poskytne užitečné informace a odkazy v oblasti restrukturalizace.

Pro informace o modelu služeb společnosti AIG pro obchodní služby klikněte zde

Informace o brexitu

Společnost AIG v současnosti působí v Evropě prostřednictvím jediné právnické osoby: AIG Europe Limited (AEL), britské pojišťovací společnosti s pobočkami v celé Evropě.  Restrukturalizujeme společnost AEL v reakci na rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii (takzvaný „brexit“). Restrukturalizaci provádíme, abychom zajistili, že po brexitu budeme schopni pokračovat v poskytování služeb pojistníkům ve Velké Británii a v celé Evropě.

Na těchto stránkách najdete:

 

Výchozí stav

  • V březnu roku 2017 jsme oznámili naše rozhodnutí o umístění nové evropské pojišťovací společnosti do Lucemburku.  AIG navrhuje, aby od prosince roku 2018 měla v Evropě dvě pojišťovací společnosti - jednu ve Velké Británii pro podnikání ve Velké Británii a jednu v Lucemburku pro podnikání v EHP a Švýcarsku s pobočkami napříč EHP a Švýcarskem.
  • V rámci restrukturalizace AIG převede kompletní pojišťovací podnikání AEL ve Velké Británii do nové britské pojišťovací společnosti a současně převede veškeré stávající evropské podnikání na novou lucemburskou společnost. 
  • Navrhovaná restrukturalizace proběhne formou právního procesu, který spojí převod podnikání v oblasti pojištění (který označujeme jako Část VII převodu) a přeshraniční fúzi, která vyžaduje regulační a soudní souhlasy. Od dubna roku 2018 budeme písemně kontaktovat pojistníky, pojištěnce, zprostředkovatele a další zúčastněné strany, abychom jim poskytli podrobné informace o navrhované restrukturalizaci a jejím dopadu na ně.
  • Po restrukturalizaci bude mít AIG jeden subjekt ve Velké Británii pro vedení britského podnikání a jeden v Lucemburku pro podnikání v zemích EHP a Švýcarsku prostřednictví sítě poboček.

Doporučujeme vám tyto webové stránky průběžně navštěvovat, neboť na nich budou postupně zveřejňovány další informace o pokroku našich plánů na restrukturalizaci.  Pro podobnější informace o našich plánech se seznamte s Nejčastějšími dotazy. 

 

Často kladené otázky

AIG v tuto chvíli působí v Evropě prostřednictvím své společnosti pojišťovací společnosti se sídlem ve Velké Británii (dále jen UK), která je autorizována Finančním regulačním úřadem (Prudential Regulation Authority, dále jen PRA) a regulována úřadem PRA a Úřadem pro finanční etiku (Financial Conduct Authority, dále jen FCA). Navrhujeme převést veškerou pojišťovací činnost společnosti AEL na dvě nové autorizované pojišťovací společnosti, které jsou součástí skupiny AIG (dále jen navrhovaný převod). Těmito dvěma nově autorizovanými pojišťovnami jsou American International Group UK Limited (dále jen AIG UK) a AIG Europe SA (dále jen AIG Europe). Veškeré pojišťovací činnosti AEL související s Velkou Británií bude převedena na AIG UK a veškerá pojišťovací činnost AEL týkající se Evropy bude převedena na AIG Europe.

Navrhovaný převod představuje součást restrukturalizace, kterou společnost AIG uskutečňuje v reakci na rozhodnutí obyvatel Velké Británie opustit Evropskou unii (dále jen EU) (obecně známé jako „brexit“). Brexit povede k tomu, že Velká Británie opustí EU 29. března 2019. Navrhovaný převod provádíme jako součást širší restrukturalizace naší společnosti. Chceme zajistit, abychom mohli pokračovat v poskytování služeb našim stávajícím pojistníkům a po brexitu realizovat novou pojišťovací činnost v celé oblasti Evropy.

Navrhovaný převod se uskuteční prostřednictvím kombinovaného převodu pojišťovací činnosti podle části VII zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (dále jen FSMA) a přeshraniční fúze podle Evropské směrnice o přeshraničních fúzích (dále jen fúze). Podrobnější informace o právním procesu budou poskytnuty v březnu 2018.

Očekává se, že navrhovaný převod proběhne dne 1. prosince 2018. Od dubna roku 2018 budeme písemně kontaktovat pojistníky, pojištěnce, zprostředkovatele a další zúčastněné strany, abychom jim poskytli podrobné informace o navrhovaném převodu, podrobnosti o tom, jak mohou zasílat komentáře nebo dotazy a právech, která mají, pokud se domnívají, že mohou mít negativní dopad na navrhovaný převod.

Rozhodnutí společnosti AIG pro nové evropské sídlo v Lucembursku bylo realizováno z několika důvodů a po důkladném přezkoumání možných míst. Většina obchodů, které budeme v Lucemburku uzavírat, bude v kontinentální Evropě, a geografická poloha Lucemburska v srdci evropského trhu bude výhodou. Lucembursko je v jádru Evropské unie, má stabilní ekonomiku, zkušený a respektovaný úřad pro regulaci pojišťovnictví a je obecně centrem finančních služeb.  Společnost AIG Europe bude řízena rámcem stanoveným směrnicí Solventnost II, zavedenou v Lucembursku, která pojistníkům poskytuje vysokou úroveň ochrany.

Společnost AIG Europe je zapsaná v Lucembursku a bude fungovat se sídlem ve městě Lucemburku. Subjekt bude mít oprávnění lucemburského regulačního úřadu pojišťoven, Commissariat aux Assurances (dále jen CAA). Tento subjekt je společností skupiny AIG a bude působit jako nová evropská pojišťovna skupiny AIG a nabízet pojišťovací produkty a řešení v celé kontinentální Evropě, jako dříve společnost AEL. I nadále budou uzavírat pojistné smlouvy a vyřizovat pojistné události stejné týmy jako nyní, a naše kontaktní údaje zůstanou stejné.

Ano. Navrhovaný převod se týká všech pojistných smluv společnosti AEL (včetně jejích pojistek ve Velké Británii, EHP a ve zbytku světa). Pokud Vrchní soud pro Anglii a Wales (Vrchní soud) schválí navrhovaný převod, bude jeho rozhodnutí zavazovat všechny pojistníky v rámci anglického práva a bude uznáno ve všech ostatních jurisdikcích EHP.

Právní a regulační rámec vztahující se k navrhovanému převodu má za cíl zajistit, aby byly chráněny zájmy a bezpečnost pojistníků a aby nebyl poškozen přínos pro všechny skupiny pojistníků společnosti AEL. V rámci navrhovaného převodu dbáme na zájmy všech našich pojistníků pomocí důkladného procesu přezkumu, který zahrnuje:

  • jmenování nezávislého odborníka, který vypracuje zprávu pro vrchní soud o pravděpodobném dopadu navrhovaného převodu na pojistníky;
  • možnost pojistníků a zúčastněných stran vznést námitky nebo jakékoli obavy v souvislosti s navrhovaným převodem buď vrchnímu soudu, nebo AIG, načež budou tyto obavy oznámeny úřadům PRA a FCA, nezávislému odborníkovi a vrchnímu soudu;
  • podrobnou konzultaci s úřady PRA a FCA, které rovněž poskytnou zprávu o navrhovaném převodu vrchnímu soudu;
  • schválení navrhovaného převodu vrchním soudem.

Pečlivě sledujeme politický vývoj a budeme jej brát v úvahu, pokud poskytne určitou časovou osu a strukturu pro budoucí vztahy Velké Británie s Evropou.  Naší stávající prioritou je zajistit, že budeme moci pokračovat v poskytování služeb našim stávajícím pojistníkům a po brexitu realizovat novou pojišťovací činnost v celé Evropě.  V důsledku toho v tuto chvíli nepředpokládáme žádné změny našich plánů restrukturalizace.